Winterlezing: roofvogels en zoogdieren

Op woensdagavond 4 maart 2020 bent u weer van harte welkom voor de zesde editie winterlezingen: Natuur en landschap in en om de Onnerpolder: Roofvogels en Zoogdieren in en om de Onnerpolder.

De avond wordt gehouden in Dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4 in Onnen Aanvang 20 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

In deze zesde editie vertelt Johan Bos (Werkgroep Roofvogels Nederland) voor de pauze over zijn onderzoek aan in Groningen broedende roofvogels. In zijn lezing gaat hij eerst in op roofvogelonderzoek in het algemeen:

  • Welke roofvogelsoorten broeden eigenlijk bij ons in de buurt, en in de provincie Groningen?
  • Welke zijn algemeen, welke zeldzaam?
  • Hoe kunnen we meer te weten komen over hun verspreiding, aantallen, trend, overleving en broedsucces.
Jonge Wespendief (foto Johan Bos)
Sperwer (foto Rick Middelbos VWGNWA)

Hij laat ons meekijken bij zijn veldwerk aan enkele bekende soorten als Sperwer en Havik om de gegevens te verzamelen voor de beantwoording van deze vragen. Immers, meten is weten, en dat betekent inventarisatie (nesten zoeken), in bomen klimmen om jongen te wegen, te meten en te ringen. Ook roofvogelbescherming en -vervolging komen aan de orde.

In het tweede deel komt de Wespendief aan bod. Van deze geheimzinnige roofvogel is nog relatief weinig bekend. In Drenthe broedt hij in uitgestrekte bossen. Maar of hij in Groningen voorkomt? Dat zullen we zien.

P A U Z E

Het Hunzedal staat vooral bekend om zijn vogelrijkdom, waardoor het recente voorkomen van zoogdieren vaak onderbelicht blijft. Na de pauze zal Jan Beekman, natuurbeheerder rayon Zuid van Het Groninger Landschap, deze faunagroep in de schijnwerpers zetten en laten zien welke soorten zoogdieren in het gebied voorkomen, van muizen en knaagdieren, marters, grote grazers tot hondachtigen, vleermuizen en andere bijzonderheden. Door natuurontwikkeling in de afgelopen decennia zijn er grote veranderingen opgetreden in het soortenspectrum en de aantalsontwikkelingen.

Een nog niet zo heel lang in het Hunzedal aanwezig knaagdier (Foto Geert de Vries)
Beverburcht (Foto Geert de Vries)

Her en der zal Jan ook een stukje van de ecologie van soorten toelichten en vertoont hij een paar filmpjes die met wildcamera’s gemaakt zijn. Duidelijk is dat het aantal soorten in het Hunzedal flink is toegenomen, de voedselpiramide meer in balans komt en dat het gebied zich daarmee ontwikkelt tot een volwaardig ecosysteem van nationale allure.

Om alvast wat meer te weten te komen over de leefgewoonten van de bevers kunt u via onderstaande link de Nieuwsbrief van het Groninger Landschap bekijken, waar u naar films over de bevers kunt kijken.

Nieuwsbrief – Special: Dichtbij de Bever bekijk de nieuwsbrief online

Wie zich alvast wil verzekeren van een plekje in De Tiehof kan zich nu al aanmelden (benhoentjen@kpnmail.nl), maar zet in elk geval al even 4 maart in uw agenda om deze bijzondere lezingen niet te missen.

Wie zich al heeft opgegeven na de aankondigingen in de Onner Ons hoeft dat niet nogmaals te doen.

Graag tot ziens op 4 maart,

Met vriendelijke groet,

Ben Hoentjen