Vervolgstappen concept-beleidskader zonneparken

Mail gemeente Groningen dd. 5-2’21

Vragen, antwoorden en vervolgstappen n.a.v. inspraakprocedure en online informatiebijeenkomst concept-beleidskader zonneparken.

Geachte geïnteresseerde,

Tijdens de informatieavond over het concept-beleidskader Zonneparken op donderdag 14 januari is afgesproken de veelgestelde vragen te verzamelen en te voorzien van een antwoorden. Daarnaast zijn ook de concrete vragen die de zes insprekers hebben gesteld uitgewerkt en voorzien van antwoorden. Deze documenten hebben we geplaatst met links op de website www.gemeente.groningen.nl/zon, waar ze gepubliceerd zijn. Omdat we veel vragen hebben gekregen, en we deze zo zorgvuldig mogelijk wilden beantwoorden, heeft dit even geduurd.

Tegelijk is er gewerkt aan de invulling waarmee we een vervolg geven om te komen tot een aangepast beleidskader. Naar aanleiding van de vele reacties op het concept-beleidskader heeft wethouder Broeksma aangegeven meer tijd te nemen, zodat bewoners- en belangenorganisaties en individuele inwoners mee kunnen denken over de verdere uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied. Daarvoor organiseren we de volgende stappen, waarbij het online-startoverleg is bedoeld om de stappen 2 tot en met 7 samen verder uit te werken of aan te vullen. De opbrengst uit deze stappen vormt samen met de inspraakreacties input die kan worden verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat.

1.     Startoverleg met bewoners- en belangenorganisaties om samen onderstaande stappen toe te lichten en verder uit te werken.

2.     Inloopsessies met de kaart op tafel voor organisaties in Haren, Glimmen, Onnen, en Noordlaren (in voormalige gemeentehuis Haren)

3.     Inloopsessies met de kaart op tafel voor organisaties in Thesinge, Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Winneweer, Wittewierum, Woltersum (in voormalige gemeentehuis Ten Boer)

4.     Bij iedere reeks inloopsessies is ook gelegenheid voor inwoners om mee te denken

5.     Gesprek over concept-beleid en wandeling met de wethouder en beleidsteam in Hondsruggebied e.o.

6.     Gesprek over concept beleid en wandeling met de wethouder en beleidsteam in buitengebied rond Ten Boer e.o.

7.     Online-enquête en afsluitend webinar voor alle inwoners

De betrokken organisaties krijgen per omgaande een uitnodiging voor het startoverleg.

 Na het startoverleg is duidelijk hoe deze tussenstap er precies uitziet. U ontvangt dan bericht over de precieze opzet, de data van de diverse activiteiten en details over aanmelding of meedoen. Bij de diverse activiteiten in het vervolgproces worden de corona-regels in acht genomen. 

Inspraakreactie
Heeft u ook een inspraakreactie gestuurd? Aan iedereen die een reactie op het concept-beleidskader heeft ingestuurd: we zijn druk doende om alle reacties te verwerken. Voor oplevering van de reactienota hebben we tot en met 18 maart de tijd (8 weken na sluiting inspraak). Iedereen die gereageerd heeft ontvangt dan per mail een reactienota met alle inbreng die binnengekomen is.
We nemen waar het kan input mee uit de inspraakreacties bij het vormgeven van de bovengenoemde stappen. De opbrengst van deze stappen kan ook nog verwerkt worden in het concept-beleidskader.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail, dan kunt u mailen naar zon@groningen.nl.


Hartelijke groet,

Gemeente Groningen