Vervolg ‘Inspraaknotitie Beleidskader Zonneparken’

Beste mensen,

De gemeente heeft de ‘Inspraaknotitie concept Beleidskader zonneparken’ rond gestuurd (bijgevoegd). Inhoudelijk is er niets veranderd aan het voorgenomen beleid. De meer dan 1000 afwijzende reacties op het beleidskader hebben de wethouder energietransitie – tevens gebiedswethouder voor Haren- geen aanleiding gegeven om de aanwijzing van 8 locaties voor zonneparken in het landelijk gebied van Haren in te trekken.

Enkele van de locaties; ook locaties bij Noordlaren, Glimmen en de Vork

In de Inspraaknotitie (hierboven te downloaden) wordt nóg een keer uitgelegd waarom men het een goed idee vindt. De wethouder wil het beleidskader in het 3de kwartaal naar de gemeenteraad sturen. Het is dan aan de gemeenteraadsfracties om te bepalen of zij het daarmee kunnen instemmen. Wij verwachten dat dit een rol gaat spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 en gaan zo nodig in gesprek met de gemeenteraadsleden.

Cruciale vragen zijn niet beantwoord, zoals de vraag over de noodzaak om het beleidskader vast te stellen als gemeentelijke gebiedsvisie en waarom er überhaupt locaties aangewezen moeten worden.

In de Inspraaknotitie wordt dit beantwoord met: Het schept kortom duidelijkheid voor de ontwikkelaars” (blz. 13). Duidelijkheid voor particuliere ontwikkelaars prevaleert kennelijk boven de opvattingen van de bewoners. Wij vragen ons af wat de zin is van het aanwijzen van een locatie als een (ruime) meerderheid van de omwonenden een zonnepark afwijst? Er kan dan immers niet worden voldaan aan de eis van minstens 50% lokaal eigendom. Tenzij die eis wordt opgerekt of omzeild. Precies waar veel bewoners bang voor zijn.

Er is geen enkele planologische of juridische noodzaak om op voorhand locaties voor zonneparken in het landelijk gebied aan te wijzen. Het lost niets op, er komt geen paneel meer bij door deze aanpak en maakt bewoners argwanend of boos terwijl zij juist een bijdrage willen leveren aan de energietransitie.

De correcte procedure is: Pas als er een lokaal initiatief is en een meerderheid van de omwonenden instemt met een zonnepark, kan de gemeente een vergunning voorbereiden en een integrale gebiedsvisie vaststellen waarin alle relevante aspecten worden afgewogen. Zo is ook zonneweide Glimmen ook tot stand gekomen.

De kaartjes in de Inspraaknotitie zijn (weer) veel te vaag en informatie over de landschappelijke en cultuurhistorische waarden ontbreekt. Veel vragen van insprekers zijn beantwoord of niet overtuigend beantwoord. Een grote tekortkoming is dat er geen beleid is voor ‘zon op daken’ en ‘zon op en langs infrastructuur’. De gemeente kiest de makkelijke weg voor zonnepanelen in het landschap.

De enige vooruitgang die we sinds december zien is dat er overleg met de bewoners en organisaties is toegezegd. De Inspraaknotitie daarover: ”Tijdens de inloopsessies wordt er met de kaart op tafel preciezer gekeken welke locaties geschikt zijn voor zonneparken, welke zeker niet geschikt zijn en welke begrenzing van de groene gebieden op de kaart juist is”. (blz. 12)

“Deze analyse willen we in het vervolgproces bespreken met de verschillende partijen, om te kijken of de locatiekeuze, begrenzing en voorwaarden die hier gelden kloppen, of bijvoorbeeld aangepast kunnen worden.” (blz. 13).

Vervolgstap

De Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) denkt dat we niet moeten wachten tot de gemeente bepaalt wie zij uitnodigt en wat er besproken wordt. De gemeente wil “inloopsessies ‘met de kaart op tafel’ organiseren op verschillende plekken, bijvoorbeeld op uitnodiging van de verschillende organisaties. We nemen hiervoor nog contact op met deze organisaties. Hierbij willen we ook inwoners betrekken”(blz. 15). Dat biedt kansen.

Het voorstel van de SLGH is dat de in de aanhef genoemde bewonersgroeperingen zelf vragen om een bijeenkomst specifiek voor hun locatie. Het heeft immers geen zin dat bewoners uit Noordlaren zich gaan uitspreken over een zonnepark in Onnen, vice versa. Het beste kan zo’n bijeenkomst worden gehouden op locatie in de buitenlucht. Dan is een grote opkomst van de omwonenden minder een bezwaar en worden bewoners bereikt die je met een digitale bijeenkomst niet bereikt. Niet iedereen kan overweg met zoom, niet iedereen heeft daar zin in.

Wij stellen voor dat de bij de bewonersgroeperingen genoemde personen het initiatief nemen door de gemeente/zon@groningen te verzoeken een bijeenkomst te beleggen specifiek voor hun locatie. Als in overleg met de gemeente een tijdstip is vastgesteld kunnen alle directe omwonenden gevraagd worden aanwezig te zijn. Het is dan tevens een veldbezoek zoals door de gemeente voorgesteld (blz. 15). De SLGH is bereid de bijeenkomsten te ondersteunen, bijvoorbeeld met het bedenken van een creatieve werkvorm (e.g. stippen op de grond op gepaste afstand, bordjes rood/groen voor het beantwoorden van vragen, etc…). Ook de dorpsverenigingen kunnen hierbij aansluiten. Tevens zullen wij voor de bijeenkomsten vragen aan de gemeente voorbereiden en vragen voor de omwonenden (hoeveel omwonenden willen een zonnepark?, hoe kan een zonnepark leiden tot verbetering van het landschap en de natuur op de concrete locatie?, etc.)

De antwoorden op deze vragen kunnen nuttig zijn in de kontakten met de gemeenteraad.

Graag horen we wat jullie vinden deze aanpak.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Landelijk Gebied Haren

Jan Wittenberg

Secretaris

06 29176236

www.landelijkgebiedharen.nl

Bijlage in de Pdf met locaties

Een gedachte over “Vervolg ‘Inspraaknotitie Beleidskader Zonneparken’

Reacties zijn gesloten.