Verslag Bijeenkomst Leefbaarheidsubsidie 26 juni 2019

Aanwezig zijn 29 personen (25 inwoners en 4 bestuursleden)

De ingebrachte voorstellen t.a.v. de snelheidsbeperkende maatregelen op de Dorpsweg en Mottenbrink worden allereerst besproken, waarbij vele goede suggesties en initiatieven worden ingebracht.

Omdat het oorspronkelijk een proef van de Gemeente Haren was om te zien hoe deze verkeersbelemmerende maatregelen werken en we nog steeds op een vervolg hiervan wachten, hebben we, ook vanwege de omvang van de kosten om zelf bomen o.i.d. te gaan plaatsen, met algemene stemmen (zonder uitzondering) besloten hiervoor geen geld uit het leefbaarheidsbudget te gaan gebruiken, maar dit onderwerp met vasthoudende urgentie bij de Gemeente Groningen op de agenda te houden.

Het plan van Errit Bekkering en Jan Wittenberg met nieuwe aanplant van groen en bomen gooide hoge ogen en wordt de inzet van de besprekingen tussen Dorpsbelangen en de gemeente. Onze gebiedsmanager (Marian Boelema) is al met een verkeerskundige (Frank Wieringa) komen kijken en vervolgafspraken zijn gemaakt. Het zal helaas niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd.

Daarom is een ander voorstel, om plantenbakken om de blokken heen (of in plaats van de blokken) te realiseren, ook met veel enthousiasme omarmd. Zo nemen we het heft in eigen handen en komt er op korte termijn iets waar we blij mee kunnen zijn tot de meer ingrijpende maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Waarschijnlijk volgt eind september een dorpsklusdag. Houdt de berichten in de gaten.

Vervolgens worden vele voorstellen door de inbrengers ‘gepitched’ en warm ontvangen. 

Omdat het budget niet toereikend is om alles te financieren, wordt op ludieke wijze gekozen. Alle aanwezigen krijgen elk 5 knikkers die naar eigen keuze verdeeld kunnen worden over de projectvoorstellen.

Elke knikker is € 30 waard. Twee ingebrachte voorstellen, die weinig voorkeursknikkers kregen, worden teruggetrokken en deze knikkers opnieuw verdeeld.

De verdeling in de knikkerpotjes

Het eindresultaat van de verdeling van de totale Leefbaarheidsubsidie (2018-2019) ad: € 4.500

Onnen Hart Veilig (Voor onderhoud en keuring
AED apparatuur en trainings bijeenkomsten BHV-ers)
€ 1.050
De Tijborg (Subsidie voor de aangeschafte grasmaaier) € 960
Dorpsweekend
(Verenigingen; (Sport-)Activiteiten; Jeugdhonk) 
€ 840
Feestdagen 2020
(Viering Koningsdag, 5 mei, Jubilea div. Onner Verenigingen)
€ 810
www. Onnen.nu (Continueren website en combineren
van de informatiekanalen van de Onner verenigingen)
€ 480
Hondenpoepzakjes etc.
(aanschaf, plaatsing)
€ 270
Organisatie avond Leefbaarheidsubsidie (resterend bedrag)
€ 90

Tijdens de avond komt meerdere malen ter sprake dat er voor sommige gepitchte voorstellen binnen Haren en/of de gemeente mogelijk al financiële middelen aanwezig zijn. Dit wordt verder uitgezocht. Ook zal Dorpsbelangen zich verdiepen in andere subsidiemogelijkheden zoals het Dorpsfonds Haren, Oranjefonds, Rabobank Stimuleringsfonds etc. en de pitchers informeren hoe zij hun plannen hiervoor kunnen aanmelden.