Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Herinnering (vermoedelijk overbodig; u was toch al vast van plan om te komen).

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 76e ledenvergadering – morgen – dinsdagavond 7 september a.s. in het dorpshuis De Tiehof.

Vanaf 19.45 staat de koffie en de thee klaar. Aanvang vergadering 20.00 u.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen 75e ledenvergadering  2 september 2020
 4. Jaarverslag 2020
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling jaarstukken en décharge bestuur
 8. Bestuursverkiezing: Alfred Boskma loopt al een tijdje mee met het bestuur en stelt zich verkiesbaar
 9. Verkiezing kascommissielid:
  1. –  Ben Hoentjen is niet herkiesbaar, er wordt een nieuw lid gevraagd
  2. –  Jaap Boerema blijft beschikbaar
 10. Mezenkastjes
 11. Dorpsvisie 2021: hoe ver staan we?
 12. Dorpsbelangen en de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 13. Rondvraag

Na afloop gezellig samenzijn onder het genot van u aangeboden consumpties in het kader van het 75-jarig bestaan van Dorpsbelangen

Graag tot ziens op dinsdagavond 7 september in De Tiehof

In verband met de geldende coronamaatregelen verzoeken wij u om u van te voren aan te melden bij de secretaris (zie onder).

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen

Secretariaat: Kleine Kamp 5, 9755 PZ Onnen

tel. 06 21839847; mail: dorpsbelangen@onnen.nu


De vergaderstukken zijn hier te downloaden (u kunt de link kopieren en in uw browser plakken). Ze zijn ook onder als tekst weergegeven.


Notulen 75e jaarvergadering Ver. Dorpsbelangen Onnen; 2 september 2020

 1. Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen

Jan Bunt heet iedereen welkom. Behalve de 7 leden van het bestuur zijn er ongeveer 20 van te voren aangemelde dorpsgenoten aanwezig. Afwezig met bericht: B. Eisses, P. Dijkstra, dames Van der Es, J&W van den Hende.

 • Notulen 74e jaarvergadering 29 maart 2019

Geen opmerkingen.

 • Jaarverslag 2019-2020

Heleen Gelinck geeft een korte uiteenzetting van het jaarverslag en van activiteiten die er tussen maart en september wel en niet hebben plaatsgevonden. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.

 • Verslag penningmeester Henk Wolters

Henk Wolters geeft een korte toelichting op de cijfers. De financiën van het Oranje Comité en van Onnen Hart Veilig zijn ondergebracht bij Dorpsbelangen. De financiële reserve van Dorpsbelangen zelf gaat wat achteruit. Geen opmerkingen. De penningmeester wordt bedankt.

 • Verslag kascommissie door Ben Hoentjen

Ben Hoentjen en Niels Geijsen zijn in het voorjaar al bij Henk Wolters geweest om de financiën te controleren en hebben deze in orde bevonden. Ben complimenteert Henk met de zorgvuldige en duidelijke boekhouding. De jaarrekening wordt in orde bevonden en aan de penningmeester en daarmee aan het bestuur wordt décharge verleend.

 • Verkiezing kascommissielid

Niels Geijsen is afwezig en niet herkiesbaar. Ben Hoentjen blijft beschikbaar en Jaap Boerema biedt zich aan als tweede lid. De vergadering gaat akkoord.

 • Begroting en contributie

Henk vertelt dat de begroting door alle uitgestelde activiteiten uiteraard niet klopt en licht dat toe. 

      9.    Bestuursverkiezing

Patricia Smid treedt na 6 jaar af en wordt door Jan Bunt en Janneke Frens uitgebreid bedankt, met bloemen en een boek.

Clemens Visser en Amanda le Grand lopen al een paar maanden mee met het bestuur. Zij stellen zich kort voor aan de vergadering en worden nu officieel benoemd tot bestuurslid.

Jeroen van der Ploeg is niet aanwezig. Hij ziet voor zichzelf geen functie binnen het bestuur van DB, maar zal als bestuurslid van het Jeugdhonk regelmatig de vergaderingen van DB bijwonen.

Janneke Frens verhuist binnenkort naar Albanië maar zal als ‘slapend lid’ bij het bestuur betrokken blijven.

      10.  Keuze nieuw logo

In de linker kolom van de uitnodiging/agenda staan 6 voorlopige ontwerpen. Janneke vertelt dat vooral de verbindende functie van DB en het dorp zelf in het logo naar voren komen. Het logo dat gekozen wordt zal verder uitgewerkt moeten worden.

Opmerkingen uit de vergadering: het woord Onnen komt niet goed naar voren. Er is wat kritiek op de  wat ‘chemische’ verbindingstekens. Het oude logo is haast nog sprekender. Zijn er mensen in het dorp die een logo kunnen uitwerken? Genoemd worden Annette Landkroon, Christel Ganzeboer, Jan Wolf. Zou er niet nog een oproep in de Onner Ons kunnen komen voor extra ontwerpen? Heleen neemt contact op met Jan Wolf, Janneke met Annette Landkroon.

      De vergadering verloopt vlot, Jan stelt voor de pauze over te slaan.

      11.  Inventarisatie dorpswensen voor de Groene Parel

Deze week wordt er vanuit de gemeente geflyerd voor de Groene Parel. Op 10 september a.s. is er een live stream uitleg over het traject van de Groene Parel en vanaf die datum kunnen bewoners ideeën aanmelden op de website.

Ellenvan Ruitenburgzou graag wat bankjes willen, bijvoorbeeld aan de Noorderhooidijk, Gieselgeer, op de Esweg.

Er is een vraag over de bermen aan de Zuiderhooidijk. Jan Wittenberg vertelt over het overleg van de   Stichting Landelijk Gebied Haren met de gemeente over de zandwegen. Dat gaat over het onderhoud, de bermen, het verkeer. Vanwege lokale belangen wordt er per gebied gekeken en komen er werkgroepen met eigenaren, Groninger Landschap en de gemeente.

Ben Hoentjen vertelt dat het belangrijk voor hergroei en nabloei is om op het goede tijdstip en op de goede manier te maaien.

Amanda le Grand vertelt nog over het project Bonte Bermen.

Ben stelt voor een oud plan weer te noemen: een ommetje Onnen met een verbinding tussen de Zuider- en Noorderhooidijk, in overleg ook met Groninger Landschap, bijv. een hoogholtje over de Onnervaart.

Het plan om het haventje te ontsluiten door een verbinding met de Drentse Vaart.

Jan W. geeft als tip om de extra bomen langs de even kant van de Dorpsweg en het Dorpsommetje voor te stellen in het kader van het Groenplan van de gemeente.

Van de tennisbaan een multipurposebaan maken.

Snelheidsbeperkende maatregelen (snelheidsmeters?) langs Zuidveld.

      12.  Rondvraag

Hoe zit het met Diftar? Daar wordt vanavond bij de gemeente over vergaderd.

Is er nog nieuws over de Fruitberg. Nee, sinds corona niet meer

Hoe zit met de oude school? Het schijnt dat de vergunning nu rond is.

Wie onderhoudt de bloembakken? De firma Bartelds. Jan Ubels vertelt dat er vanuit het Dorpsfonds Haren een potje voor is.

Wat is het nut van bus 51? Jaap Boerema vertelt dat hij de bus regelmatig neemt en dat er in de loop van de route steeds meer passagiers bijkomen.

       13. Afsluiting


Jaarverslag 2020-2021   

Vereniging Dorpsbelangen Onnen,  maart 2020 – sept 2021

Samenstelling, taakverdeling en werkwijze binnen het bestuur

Het afgelopen verslagjaar (maart 2020 – maart 2021) bestond het bestuur uit Jan Bunt (voorzitter), Heleen Gelinck (secretaris), Henk Wolters (penningmeester), Amanda le Grand en Clemens Visser.

In verband met de coronamaatregelen vergaderde het bestuur dit jaar vrijwel steeds via Skype. Ook moest de jaarvergadering van maart 2020 worden uitgesteld vanwege de corona-maatregelen, uiteindelijk kon deze pas in september 2020 in de Tiehof plaatsvinden. Bij deze vergadering traden Janneke Frens en Patricia Smid officieel af en werd de benoeming van Amanda le Grand en Clemens Visser door de vergadering goedgekeurd. In de loop van het jaar werd Alfred Boskma ook actief binnen het bestuur.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert de website www.onnen.nu. Het bestuur van Dorpsbelangen is bereikbaar via dorpsbelangen@onnen.nu

Het bestuur plaatst zoveel mogelijk informatie op de website en op de Facebookpagina en laat in principe maandelijks via de ‘notendop’ in de OnnerOns weten wat er allemaal speelt.

Met het oog op het vinden van vrijwilligers bij diverse acties is de whatsapp-groep Noabersch’app Onnen aangemaakt. Alle verenigingen kunnen hier uiteraard gebruik van maken.

Er is dit jaar weer regelmatig contact geweest met het gebiedsteam Haren van de gemeente, de gebiedsmanager Marian Boelema en de gebiedsbeheerder Sjoerd Wagenaar .

Er is goed contact met de stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) en de Verenigingen Dorpsbelangen van Noordlaren en Glimmen.

Op basis van een aantal ingezonden ontwerpen heeft Jan Wolf in samenwerking met het bestuur ons nieuwe logo verder uitgewerkt.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget

Door de coronamaatregelen konden vanaf maart 2020 veel geplande activiteiten niet doorgaan:  de jaarvergadering in maart, viering 75 jaar Dorpsbelangen, 75 jaar bevrijding, viering Koningsdag, Onnen bruist bedrijvendag en NL-doet. De zwerfvuilactie / nazomerkriebels vond uiteindelijk wel in september 2020 plaats.

Er is voor 2021 ook weer leefbaarheidssubsidie aangevraagd en toegekend.

Oranjevereniging Onnen

De financiën van de Oranjevereniging worden sinds dit jaar op verzoek van OHV door de penningmeester van Dorpsbelangen beheerd. Dankzij vrijwillige bijdragen van dorpsbewoners zijn er voldoende financiën voor een speciale viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag. Helaas gingen die  dus ook niet door vanwege de corona-maatregelen.

Onnen Hart Veilig (OHV)

De financiën van OnnenHartVeilig worden ook dit jaar op verzoek van OHV door de penningmeester van Dorpsbelangen beheerd. Dankzij vrijwillige bijdragen van dorpsbewoners en het leefbaarheidsbudget gaat het goed met de financiën van het project, die hierdoor in staat blijven de AED’s te onderhouden en cursussen aan te bieden voor nieuwe vrijwilligers die burgerhulpverlener willen worden. Dankzij een spontane crowdfundingsactie kon de gestolen AED bij Dorpsweg 9 snel worden vervangen.

Groene Parel

De bijeenkomsten met het Gebiedsteam en de geplande tafelgesprekken met bewoners uit de verschillende dorpen en wijken om ideeën te inventariseren voor de leefbaarheid in het dorp  konden in 2020 niet doorgaan. Ideeën moesten nu op de website worden ingediend, waarna een stemronde plaatsvond. Tijdens de (wegens corona aangepaste) jaarvergadering vond een inventarisatie plaats. Ingediende ideeën waren onder andere herinrichting Oranjeplein, bankjes in de polder. Na de stemronde kwamen er voor Onnen 3 bankjes in de polder en kregen we via het plan van de Mikkelhorst 40 mezenkastjes. Deze werden door vrijwilligers vanaf Felland tot aan de Vogelzangsteeg opgehangen.

De herininrichting van het Oranjeplein bleek in het kader van de Groene Parel te duur. Via Dorpsfonds Haren en Buurtfonds van de Postcodeloterij is subsidie aangevraagd. Er wordt op dit moment nog verder met de gebiedsbeheerder overlegd over mogelijke aanpassingen van het plein binnen het beschikbare budget.

Dorpsvisie/Dorpsomgevingsplan

Er is besproken dat de Dorpsvisie uit 2005 een update nodig heeft. Daarom is een enquête gehouden onder de dorpsbewoners. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de OnnerOns en op de website Onnen.nu. Vier kerngroepen houden zich nu bezig met de opzet van het nieuwe Dorpsomgevingsplan (DOP), dat ook in het kader van de nieuwe omgevingswet moet worden opgesteld. Overigens is de invoering van de Omgevingswet vooralsnog (weer) uitgesteld tot juli 2022.

Verkeersveiligheid

Vanuit de dorpskern, Felland en Zuidveld bereiken ons regelmatig klachten over de verkeerssnelheid en -veiligheid. Er zijn in de kern van het dorp snelheidsmetingen gedaan, met als conclusie dat de gemeten snelheden acceptabel zijn. Hier is duidelijk een discrepantie tussen hoe dorpsbewoners de verkeersproblemen ervaren en de interpretatie van de metingen. Klachten over hard rijdend verkeer buiten het dorp zijn niet onderzocht en ook lastig op te lossen. Voorlopig blijft dit thema op de agenda staan.

Groene Burgemeester

De plannen van de nieuwe Groene Burgemeester zijn vooral stadsgericht (met acties als steenbreek en tegelwippen). Als Dorp kunnen we een Tiny Forest cadeau krijgen, maar hier hadden we op dat moment geen goede locatie voor. De Groene burgemeester heeft gewezen op het belang van een omgevingsvisie, niet alleen voor de omgevingswet, maar ook voor duidelijkheid bij het contact met de gemeente over belangrijke thema’s van het dorp: als je als dorp plannen hebt op het gebied van verkeersinrichting, energietransitie, enz dan helpt het als dat in het DOP omschreven staat.

Biodiversiteit  en natuurlijk bermbeheer

Amanda le Grand houdt namens Dorpsbelangen en Stichting Landelijk Gebied Haren contact met de gemeente en zit in de projectgroep Bermbeheer van de gemeente. De gemeente is inmiddels gestart met ecologisch bermbeheer in Haren.

Landschapsbeheer Groningen is bezig met een update van het Landschapsconvenant waaraan de belangrijke bij het landschap betrokken organisaties meedoen.  Centraal daarbij is de vraag wat de belangrijke gebiedsopgaven zijn voor de komende 10 jaar. Dit zal aan bod komen in de groen paragraaf van het DOP 2021. Verder wil Dorpsbelangen Onnen  graag afspraken over betere communicatie naar het dorp als er acties zijn in het gebied rond Onnen, zoals bijvoorbeeld de kap van 90 bomen vorig jaar aan de Waterleidingweg naar het pompstation Onnen. Dit bleek overigens een uitdunning te zijn van het bomenbestand, mede ter bescherming van de weidevogels, om te voorkomen dat predatoren hier een hoge uitzichtplek hebben.

Concept Beleidskader Zonneparken

Het concept beleidskader zonneparken van de gemeente heeft voor heel veel onrust gezorgd in alle dorpen in de gemeente Groningen. Rond Onnen waren zelfs drie zoeklocaties aangewezen. Dorpsbelangen trekt in dezen gezamenlijk op met SLGH, Haren, Noordlaren en Glimmen. 9 september is er opnieuw een bijeenkomst over het beleidsplan. De uitkomst hiervan kan dus niet meegenomen worden in dit jaarverslag. DBO heeft zowel bezwaar op de inhoud als op proces van het plan. Grootste pijnpunt is dat er vooraf geen overleg is geweest met DBO en grondeigenaren van de zoeklocaties en dat er geen rekening is gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied.

Zandwegen

Het beheer en onderhoud van de zandwegen is nieuw voor de gemeente Groningen, waardoor er dingen niet goed zijn gegaan. De gemeente gaat nu onder andere met Dorpsbelangen en SLGH de aandachtspunten voor het beheer en onderhoud inventariseren. Samen met SLGH hebben wij de gemeente al eerder gevraagd om een ander soort verkeersbord voor de zandwegen. Hierop is geen reactie gekomen. Inmiddels staan er wel borden, alleen niet de gevraagde. De drukte op de Zuiderhooidijk vanwege vogelspotters is ook bij de gemeente aangekaart.

Inmiddels zijn ook herstelwerkzaamheden verricht voor het verkeerde onderhoud van de Onneresweg. Wat nog dezelfde dag weer kapot werd gereden door een te zwaar beladen oplegger. Kort samengevat spelen de volgende zaken:

 • Wijze van onderhoud van de zandwegen (m.n. Onneresweg en Koelandsdrift)
 • Verkeersborden voor Onneresweg, en de hooidijken (afsluiten voor verkeer)

Kern met Pit

Het ingediende plan voor Bonte Bermen werd, voor zover door de droogte in het voorjaar mogelijk, uitgevoerd. Er werden veldjes ingezaaid en heel veel bloembollen gepoot.

In januari 2021 werd de uitvoering van het plan via een Zoom-bijeenkomst gepresenteerd. Op basis hiervan ontvingen wij de eerder toegezegde 1000 euro. Ongeveer de helft van het budget is nog beschikbaar, dit kan besteed worden aan nog meer bloembollen in het najaar of voor het Oranjeplein worden gebruikt.

Basisbaan

Vanuit de gemeente werd gezocht naar taken in het kader van een basisbaan. Er was een kandidaat, maar door de corona-maatregelen kwam het vooralsnog niet tot concrete afspraken. Inmiddels heeft de kandidaat wel een aantal werkzaamheden in Haren.

Fruitberg

Er is in maart 2021 ter plekke overleg geweest met de gemeente, de ontwikkelings-maatschappij MWPO en Dorpsbelangen. Kort daarna ontvingen we bericht dat de eigenaar van de grond het contract voor ontwikkeling van het gebied met MWPO heeft ontbonden.  Op dit moment is onduidelijk wat er verder met het gebied zal gebeuren. Er wordt contact onderhouden met de gemeente Groningen en andere betrokken partijen om vinger aan de pols te houden.

Land van Ons

In mei 2021 werd bekend dat de burgercoöperatie Land van Ons 26 hectare heeft aangekocht van de heer Vlaar op de Onneres.  Acht hectare is direct in gebruik genomen en wordt door biologisch dynamisch bedrijf Steenbergen beheerd. Bovenop de es is 2 hectare boekweit ingezaaid. Doel is herstel van biodiversiteit en het landschap. Een deel blijft weiland, de hoge delen zullen in de toekomst een mozaïek landschap vormen van verschillende akkers. De heer Vlaar gaat door op kleinere schaal met wat melkvee en kleinvee.

Laadpalen

Voor Onnen is in principe ook een laadpaal voor elektrische auto’s gepland. Er wordt nu onderzocht of die zonder problemen in de omgeving van de Tiehof kan worden geplaatst.


Financiële overzichten 2020