Stichting Landelijk gebied Haren

S t i c h t i n g L a n d e l ij k G e b i e d H a r e n

Aan ondersteuners en geïnteresseerden van de Stichting Landelijk Gebied Haren

In onze eerste Nieuwsbrief van juni informeerden wij u over de oprichting, doelstellingen en werkwijze van de Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH). Voor de Nieuwsbrief kunt zich opgeven bij landelijkgebiedharen@xs4all.nl

Wij nodigen u van harte uit voor de  Informatieavond 19 september in ‘t Clockhuys, bibliotheek, 19.30 – 22.00 uur

Na een korte inleiding over achtergrond en doel van de stichting is er een presentatie over “Landschap en cultuurhistorie Onnen-Glimmen”. Deze landschapsbiografie gaat over het ontstaan van ‘ons’ landschap en de intrigerende cultuurhistorie van dit deel van de voormalige gemeente Haren.

We sluiten de avond af men een gesprek over de kansen en bedreigingen in het landelijk gebied, waarbij we ervaringen en inzichten van de aanwezigen uitwisselen.

U bent van harte uitgenodigd. We vragen u tevens om mensen in uw omgeving te attenderen op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Landelijk Gebied Haren

 • Marinus Brijker (voorzitter)
 • Anna Meijer-Giezen (secretaris)
 • landelijkgebiedharen@xs4all.nl
 • postadres: Rijksstraatweg 328, 9752CN Haren

Nieuwsbrief: juni 2019

Per 1 januari is de gemeente Haren opgeheven. Het nieuwe gemeentebestuur zit op grotere afstand en heeft weinig ervaring met het landelijk gebied in de voormalige gemeente Haren. We zullen als inwoners daarom de bijzondere kwaliteiten van ‘ons’ gebied onder de aandacht moeten brengen. De vrees bestaat dat er meer gebouwd gaat worden. Zal er voldoende oog zijn voor het landschap, de cultuurhistorie, de natuur- en milieuwaarden en de belangen van de landbouw? Er zijn zeker bedreigingen, maar er zijn ook kansen. De nieuwe gemeente zal nieuw beleid voor ons gebied gaan maken. Er zal een omgevingsvisie en een omgevingsplan worden opgesteld waarin het oude bestemmingsplan wordt geactualiseerd. Het Landschap-ontwikkelingsplan uit 2003 moet worden vernieuwd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen te verwachten in de veehouderij.

Om over deze dingen mee te denken en een vinger aan de pols te houden, is een aantal inwoners van Onnen in gesprek gegaan met leden van de ‘Stichting Scharlakenring’ (omwonenden van het Scharlakenbos en Harendermolen).

Daarbij is het plan opgekomen om gezamenlijk een stichting op te richten met als doel:

‘De bescherming en bevordering van de landschappelijke, cultuurhistorische, natuur- en milieuwaarden van het landelijk gebied van de voormalige gemeente Haren.’

We richten ons daarbij niet op de bekende natuurgebieden die al in goede handen zijn van Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We richten ons op het overige landelijke gebied, dat ook bijzondere waarden heeft, maar niet of minder goed is beschermd.

Wij stellen ons voor dat zo’n nieuwe stichting ‘de oren en ogen’ kan zijn van het landelijk gebied en dat daarin de zorg om natuur en landschap kan worden gebundeld. Concreet kan dit betekenen:

 • Dienen als gesprekspartner van de Gemeente, de Provincie, het Waterschap, de natuur-en milieuorganisaties en de verenigingen Dorpsbelangen;
 • Signaleren en melden van gewenste en ongewenste ontwikkelingen;
 • Bewoners, boeren en eigenaren die dat wensen, helpen bij activiteiten tot behoud, herstel en beheer van natuur- en landschapselementen;
 • Bevordering van natuur-inclusieve landbouw en bijdragen aan het ‘Deltaplan biodiversiteit’;
 • Intermediair zijn bij plannen voor ingrepen en veranderingen;
 • Optreden als rechtspersoon in bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke kwesties;
 • Stimuleren van meer concrete zaken zoals: de aanleg van meer wandel- en fietspaden en van faunapassages, natuurlijker bermonderhoud, het herstel van laanbeplantingen, etc.

Er is veel kennis in ons gebied over landbouw, natuur, (cultuur)historie, e.d. Er is ook veel betrokkenheid, creativiteit en werkkracht. De stichting wil geen vergaderclub worden, maar meer een netwerk van mensen die elkaar weten te vinden bij ideeën, plannen en ontwikkelingen.

De stichting wil graag samenwerken met de verenigingen dorpsbelangen (Onnen, Glimmen, Noordlaren), Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie en Natuurplatform Drentsche Aa, Het Groninger Landschap.

Voel je je betrokken bij het landschap en wil je meedoen en/of op de hoogte blijven, mail dan naar: j-wittenberg@hetnet.nl.

Flip van Hasselt, Jan Wittenberg, Sara van Epenhuysen (Onnen). Stichting Scharlakenring: Anna Meijer-Giezen, Marinus Brijker, Niek Meijer (Haren), Jan Schuurmans (Glimmen).