Oud Papier en PMD inzameling

Hieronder de info uit de zojuist verkregen mail van de Gemeente Groningen.

Er is van onze kant enige tijd radiostilte geweest over onderstaande. Na goed overleg intern is er besloten om de huidige inzamelmethode in Onnen in 2021 zo te laten. Dat betekent concreet dat uw papierinzameling met (zee)containers van Virol ook in 2021 zal worden voortgezet.

Voor wat betreft de vraag over een PMD-inzamelpunt het volgende: de Gemeente Groningen heeft gekozen voor nascheiding van plastic, blik en drankenkartons (PMD). Al het restafval uit de grijze containers wordt achteraf in de afvalscheidingsfabriek gescheiden. Het nascheiden gaat ongeveer even goed als het aan de bron scheiden. Drankenkartons worden voor 70% uit het grijze afval nagescheiden, plastics voor 80% en blik/metaal voor 98%. Vanwege deze goede nascheiding resultaten bieden wij geen andere inzamelmethoden voor PMD-afval aan. Hiermee voorkomen wij ook extra rijbewegingen en extra CO2 uitstoot.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.         

Met vriendelijke groet,

Rick Roerig

Bedrijfsvoering Stadsbeheer