Omgevingsvisie gem. Groningen

De komende jaren komt er veel op ons af. De gemeente Groningen groeit flink. Over 10-15 jaar is het aantal inwoners misschien wel toegenomen tot 250.000.

Omgevingsvisie voor de gemeente Groningen

Die groei vangen we op in de bestaande stad waarbij we de groene ruimte in het landelijk gebied tussen de stad en de omliggende dorpen open houden. Dat is een enorme opgave, want in de schaarse ruimte moet veel gebeuren en tegelijkertijd koesteren we de bestaande kwaliteit. Het gaat dus om het vinden van een goed evenwicht tussen verschillende functies, belangen, wensen en de kwaliteit van de leefomgeving.

Waarom een visie?

Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dat is een nieuw instrument uit de aankomende Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2022. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar doelstellingen vast voor de lange termijn voor de gehele fysieke en sociale leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. We gaan de omgevingsvisie periodiek actualiseren.

The Next City (2018)

Hoe blijft een snel groeiende stad compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners? Als antwoord op die vraag heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor de stad Groningen op 26 september 2018 vastgesteld: The Next City (pdf 5,5 MB). Met de visie geeft het gemeentebestuur richting aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Dan gaat het niet alleen om bouwen, maar bijvoorbeeld ook om wonen, verkeer, werken, meehelpen, recreëren, ontmoeten, meedoen en bewegen. Onderwerpen die iedereen in Groningen raken. In de visie staat de Groningse leefkwaliteit centraal.

Actualisatie huidige omgevingsvisie

Sinds 1 januari 2019 vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer een nieuwe gemeente Groningen. Daarom werkt de gemeente nu aan een actualisatie én een uitbreiding van de omgevingsvisie. Door in eerste instantie de plannen te inventariseren die er al liggen. En door samen met belanghebbenden en betrokkenen te kijken wat daar nog aan ontbreekt. Daarmee krijgen ook de kwaliteiten en opgaves van de dorpen en het landelijk gebied een plek in de omgevingsvisie.

Daarnaast actualiseren we de huidige omgevingsvisie voor de stad waar dat nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuw rijksbeleid of nieuwe vraagstukken voor de gemeente.

Hoe kunt u meepraten?

Gebied rond Haren

In Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen vragen we inwoners in het najaar van 2020 met ons mee te praten over de toekomst van het gebied. Hiervoor sluiten we onder andere aan bij het ‘Groene Parel traject’. Daarnaast leggen we vragen voor via sociale media, onze nieuwsbrieven en de gemeenteberichten om uw ideeën op te halen.

In dit filmpje licht wethouder Van der Schaaf het traject toe.

De vragen waar we graag uw reactie op ontvangen:

  • Hoe denkt u over woningbouw op het terrein van de Biotoop/Hortus? Hoe moet dat terrein er over 15 jaar uitzien?
  • Hoe denkt u over de toekomst van de agrarische sector, moet de sector de ruimte krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen?
  • Wat kan de gemeente volgens u doen om ontmoetingen, zowel voor ouderen als jongeren te stimuleren?
  • Hoe kan de gemeente u ondersteunen bij het verduurzamen van uw woning of leefomgeving?  
  • Hoe ziet u de toekomst van recreatie rond onze meren? Hoe moet dat er over 15 jaar uit zien?

U kunt reageren tot en met 23 november 2020 via het contactformulier.

Gebied rond Ten Boer

We gaan de komende tijd een aantal thema’s centraal stellen en we zijn met name benieuwd naar reacties van inwoners uit de voormalige gemeente Ten Boer. De antwoorden nemen we mee in de omgevingsvisie die we maken om keuzes te maken voor de toekomst. Ook informatie uit de dorpsvisies, de dorpsvernieuwingstrajecten en de omgevingsvisie van de voormalige gemeente Ten Boer nemen we als input mee.

Achtergrond

De gemeente Ten Boer had voor de herindeling al een eigen toekomstvisie (pdf 3,1 MB) gemaakt. Daarnaast organiseerden we in Ten Boer in november 2019 een dorpenavond (pdf 1 MB) met de verschillende dorpsbelangenverenigingen om nog meer input op te halen. We zijn daar in gesprek gegaan over thema’s als wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit. Ook halen we informatie uit de dorpsvernieuwingstrajecten die er in dit gebied lopen.

Verder organiseren we verschillende themasessies zoals op 7 november 2019 is gedaan over de toekomst van het landelijk gebied (pdf 3,4 MB). Voor deze avond hebben we partijen uitgenodigd zoals Natuurmonumenten, Groninger Landschap, LTO Noord, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, provincies Groningen en Drenthe etc. Vervolgens hebben we in februari 2020 een bijeenkomst (pdf 131 kB) georganiseerd voor de agrarische sector van onze gemeente.

Meepraten over 5 thema’s

De gemeente wil nu graag de opgehaalde informatie uit de verschillende gebieden en de diverse thema’s met u delen. En een aantal onderwerpen verder uitdiepen. Dat gaat om de volgende thema’s:

1. Recreatie en toerisme in het landelijk gebied

Dorpsommetjes, wandelroutes en andere recreatieve verbindingen tussen de dorpen en de stad. Dit zijn belangrijke onderwerpen waar de gemeente een rol in kan spelen. Dat blijkt uit de omgevingsvisie (pdf 3,1 MB) van de voormalige gemeente en de verschillende dorpsvisies. Ziet u dit ook zo? En waar moet de gemeente aandacht aan besteden als het gaat om recreatie en toerisme?

2. Ontmoetingsplekken voor jong en oud

Uit gesprekken met de dorpsbelangenverenigingen blijkt dat sportverenigingen, dorpshuizen, scholen en aantrekkelijke pleinen een belangrijke rol spelen voor ontmoetingen tussen mensen. Wij horen graag hoe u hier naar kijkt en wat de gemeente kan doen om deze ontmoetingen te stimuleren.

3. De toekomst van de agrarische sector

Uit de omgevingsvisie van de voormalige gemeente Ten Boer en gesprekken met agrariërs blijkt dat er veel op de sector af komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verduurzaming van de bedrijfsvoering, de relatie met natuur, het produceren van lokaal voedsel, agrarisch natuur- en bermbeheer en de ruimte die onze bestemmingsplannen bieden. We zijn benieuwd hoe u naar de ontwikkeling van deze sector kijkt en wat volgens u belangrijke onderwerpen zijn waar de gemeente aandacht voor moeten hebben.

4. Verduurzaming van uw woning en leefomgeving

Hier ligt een duidelijke link met de energietransitie. In de voormalige gemeente Ten Boer ligt een grote opgave om huizen, buurten en dorpen te versterken en vernieuwen. Hoe kan de gemeente u daarnaast helpen bij het verduurzamen van uw woning of leefomgeving?

5. Het landschap van onze gemeente

Uit de visie van de voormalige gemeente blijkt dat het voor het gebied Ten Boer belangrijk is dat het landschap open en groen blijft. En dat het gebied aantrekkelijker wordt door oude landschappelijke structuren zoals de Fivel weer naar boven te brengen en te versterken. Hoe ziet u het landschap van onze gemeente over 15 jaar?

De gemeente ontvangt graag uw reactie hierop. U kunt uw reactie geven tot en met 23 november 2020 via het contactformulier.

Totstandkoming huidige omgevingsvisie

De gemeente heeft de plannen voor de toekomstige ontwikkeling samen met de stad bedacht. Heel veel mensen en organisaties van binnen en buiten Groningen hebben erover gesproken, nagedacht, geschreven, gediscussieerd, erop gereageerd, meegedacht, lezingen bijgewoond, getweet, ideeën aangeleverd en inspraakreacties ingediend. Dat deden zij aan de hand van:

Omgevingsvisie in beeld

In de video kunt u kort kennismaken met de omgevingsvisie. The Next City video is also available with English subtitles.

Omgevingsvisie in beeld/The Next City (video – English subtitles)

Meer informatie

Contact

Gebruik het contactformulier.