Nieuwsbrief 4; Stichting Landelijk Gebied Haren

Nieuwsbrief 4 – Stichting Landelijk Gebied Haren
augustus 2020
Aan de ondersteuners/belangstellenden

Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de website landelijkgebiedharen.nl en enkele actuele zaken.
Website SLGH online

Wij zijn verheugd de website landelijkgebiedharen.nl te lanceren. De website laat zien hoe mooi en veelzijdig het landelijkgebied van Haren is en biedt u de kans om kennis te nemen van verschillende aspecten van het prachtige en cultuurhistorisch zo boeiende landschap. Actuele zaken kunt u vinden onder ‘Nieuws’ en lopende acties en belangrijke stukken onder ‘Projecten en Documenten’. Op dit moment zijn dat het gemeentelijk Groenplan en de projecten ‘Bloeiende Bermen’ en ‘Zandwegen in Haren’.
Mist u een onderwerp of wilt u ons attenderen op leuke of minder gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied, laat het ons weten: info@landelijkgebiedharen.nl
Het bestuur van Stichting LGH zoekt versterking

Het bestuur van SLGH bestaat op dit moment uit voorzitter Thouraya Dil (Glimmen), secretaris Jan Wittenberg (Onnen) en penningmeester David van der Kellen (Noordlaren). Daarnaast zijn er een viertal adviseurs. Het bestuur zoekt versterking. Herkent u zich in de doelstelling van SLGH en wilt u een bijdrage leveren aan het bestuur of de activiteiten? Neem contact op: info@landelijkgebiedharen.nl
Reactie op Groenplan Groningen Vitamine G

In maart kon iedereen reageren op het concept van het gemeentelijk Groenplan. Onze Stichting heeft een uitvoerige reactie ingestuurd. In totaal hebben 141 inwoners en organisaties een inspraakreactie ingestuurd. Deze zijn beantwoord in een inspraaknota. Daarnaast ontvingen wij van B&W een reactie op de door ons ingebrachte punten. Deze zijn grotendeels overgenomen.
De behandeling van het Groenplan in de commissie van de gemeenteraad vindt plaats op 26 augustus. Wij zullen gebruik maken van het beperkte inspraakrecht om naar voren te brengen dat het groenbeleid voor de stad niet 1 op 1 kan worden doorgetrokken naar Haren en dat een integrale visie op het landelijk gebied de basis moet zijn voor de bescherming en versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden.
Vervolg op ‘Zandwegen in Haren’

In Nieuwsbrief 3 informeerden wij u over het project ‘Zandwegen in Haren’. Door corona is de presentatie hiervan uitgesteld. Wij willen de gemeenteraad en B&W laten zien hoe bijzonder het is dat er in het landelijk gebied zo’n prachtig eeuwenoud netwerk aan zandwegen ligt. Daarvoor moet specifiek beleid worden vastgesteld zoals afspraken over onderhoud en verkeersmaatregelen ter beperking van de druk van gemotoriseerd verkeer. Uit onze inventarisatie van de 68 landwegen/paden(stelsels) is gebleken dat de problemen per gebied verschillen. Binnenkort praten we met de gemeente over een gebiedsgerichte aanpak van de gesignaleerde problemen in de deelgebieden Hemrik e.o., Noordlaarderbos e.o. en Onnen.
Initiatieven werkgroep Bloeiende Bermen

De bermenwerkgroep heeft verschillende kleine en wat grotere acties lopen rondom bermbeheer en bloemrijke akkerranden. In Onnen wordt hiervoor nauw samengewerkt met Dorpsbelangen en de gemeente. Op de Onneres is samen met Landschapsbeheer Groningen en enkele boeren een project in voorbereiding. We zijn betrokken bij De Mikkelhorst waar in overleg met de gemeente Groningen een begin is gemaakt met natuurlijk bermbeheer. Helaas is een aantal initiatieven door corona vertraagd. Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding.
Meewerken aan Cultuurhistorische Waardenkaart en Omgevingsvisie

Cultuurhistorie is een belangrijk  aandachtsgebied van Stichting LGH (zie onze website). Voor de stad is de Waardenkaart online in te zien. SLGH werkt mee aan het verzamelen van de ontbrekende informatie voor Haren. Deze informatie wordt in de loop van 2020 – onder meer – via onze website toegankelijk gemaakt. De hierop gebaseerde waarderingen zijn van groot belang voor het beschermen van de cultuurhistorische waarden. De Waardenkaart is mede de basis voor de Omgevingsvisie die in voorbereiding is. Een visie op het landelijk gebied van Haren is nog in ontwikkeling. Eind 2019 leverde SLGH hieraan een bijdrage.
Hoort zegt het voort

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u op onze lijst van ondersteuners/ belangstellenden staat. We stellen het op prijs als u mensen in uw omgeving attendeert op de Stichting Landelijk Gebied Haren, bijvoorbeeld door deze Nieuwsbrief te verspreiden.
Stichting Landelijk Gebied Haren – info@landelijkgebiedharen.nl – https://landelijkgebiedharen.nl Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.