Nieuws van de Onneresch

Nog geen jaar geleden kocht de coöperatie Land van Ons een 26 hectare groot perceel op de Onneresch aan. In de loop van de vorige zomer zijn er in lokale nieuwsbladen al verscheidene berichten verschenen over Land van Ons en de plannen voor het perceel, maar hierbij een korte reminder: Land van Ons koopt, met geld van de deelnemers aan de coöperatie, stukken landbouwgrond aan. Deze worden vervolgens verpacht aan boeren met veel oog voor de natuur en het bevorderen van biodiversiteit, boven- en ondergronds. Deelnemers besteden hun financiële bijdrage, die uiteen kan lopen van een paar tientallen tot duizenden of meer euro’s, aan het kopen van vierkante meters grond – en dat verklaart de naam ‘Land van Ons’.

Op de Onneresch was vorige zomer al de eerste verandering te zien: de prachtig bloeiende boekweit op het eerste deel van het grasland dat tot akker werd gemaakt. Dit is het wat hoger gelegen stuk, gezien vanuit Onnen links van de Onneresweg. De boekweit had een goede opbrengst en er zijn bij L‘Land van Ons’ al boekweitproducten te koop die uitsluitend van die oogst gemaakt zijn.

Bloemrijke gewassen – denk behalve aan boekweit ook aan vlas, lupine, bonen, huttentut – leveren niet alleen eetbare producten op, ze trekken veel bijen en insecten aan, die op hun beurt weer vogels trekken. Zo wordt de biodiversiteit op een heel eenvoudige manier bevorderd. Ook het ondergrondse bodemleven profiteert in ruime mate van de andere manier van telen en bemesten. De resten van de gewassen worden na de oogst ondergewerkt en brengen veel organische stoffen in de bodem. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en pesticiden; bemest wordt alleen met grove stalmest, eventueel aangevuld met groenbemesters zoals een deel van de hierboven genoemde gewassen.

Uitrijden grove stalmest

Bodemonderzoek wees uit dat een groot deel van de grond op de Onneresch minder geschikt is voor akkerbouw, doordat de keileem die onder de bouwvoor ligt slecht waterdoorlatend is. Daar staat tegenover dat het gras- en hooiland nu de kans krijgt om kruiden- en bloemrijk te worden, en onze bio-dynamische boer, Berend Steenbergen, is blij met de extra weidegrond voor zijn melk- en jongvee.

Het perceelteam heeft in het najaar een beheerplan opgesteld. Er is een monitoringgroep actief die met regelmaat tellingen van flora en fauna doet, en inmiddels is er ook een groep voor kevers en pissebedden (zeer nuttige beestjes!). Voor wie meer wil lezen over het beheer en de toekomstplannen, maar ook over de rijke cultuur- en landschapshistorie van de Onneresch: het beheerplan is te vinden op www.landvanons.nl.  Op deze website staat uiteraard uitgebreide informatie over de coöperatie, die intussen een kleine 20.000 deelnemers telt.

Tot slot actueel nieuws: de hoog gelegen akker wordt binnenkort ingezaaid met huttentut, aan de andere kant van de weg zal de grond gereedgemaakt worden voor het zaaien van boekweit. Hiermee wordt het principe van vruchtwisseling toegepast: niet steeds hetzelfde gewas op steeds dezelfde akker verbouwen, om uitputting van de grond en plantenziektes te voorkomen. Boekweit en huttentut zijn oude gewassen, die in Nederland in de vergetelheid waren geraakt.

Berend Steenbergen heeft eind maart triticale gezaaid, oorspronkelijk een kruising van tarwe en wilde rogge, als krachtvoer voor zijn koeien. Nu door de oorlog in Oekraïne allerlei (biologische) granen slecht verkrijgbaar en dus heel prijzig worden, is het fijn dat hij dit jaar voor eigen gebruik van de es zal kunnen oogsten. Triticale is goed droogte- en ziektebestendig en dus zeer geschikt voor ‘moeilijke’ grond.

Leuk om te weten: de boekweit- en huttentutproducten van Land van Ons zijn sinds kort elke vrijdag en zaterdag te koop bij Wilma’s Erf, Zuidveld 16.

Dorothée Wortelboer

communicatie perceel Onneresch, Land van Ons