Vervolg Diftar moet blijven

Beste mevrouw/heer,

De actie Behoud Diftar in Haren heeft geleid tot ruim 450 zienswijzen richting het gemeentebestuur van Groningen. Een heel mooi resultaat dat laat zien dat Harenaars het heel belangrijk vinden dat het gemeentebestuur afspraken nakomt.

Hoe het gemeentebestuur met deze zienswijzen zal omgaan, is nog niet duidelijk. In een gesprek afgelopen donderdag met wethouder Chakor en twee ambtenaren, werd door één van de ambtenaren gezegd dat we nu te laat waren. Als we invloed  hadden willen hebben op de besluitvorming over de afvalinzameling, hadden we eerder moeten inspreken. Waarop onze reactie was: bij de voorbereiding van de besluitvorming werd de Harenaars niets gevraagd en konden zij ook niet inspreken. Dit werd erkend.

De wethouder toonde wel begrip voor de reacties vanuit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Zij zag echter geen ruimte om  verandering te brengen in het besluit van de raad van begin september dat Haren Diftar verliest. Van onze kant werd hiertegen ingebracht dat de inwoners van de voormalige gemeente Haren niet de dupe mogen worden van het feit dat diverse fracties bang zijn dat voor inwoners van de (binnen)stad gescheiden afvalinzameling een probleem zal zijn. Dit bestreed de wethouder niet.

Naar aanleiding van een voorstel van onze kant hoe het voor Haren ontstane probleem zou kunnen worden opgelost, toonde de wethouder zich bereid om zelf contact te zoeken met minister Ollongren om ruimte krijgen voor een gefaseerde invoering van gescheiden afvalinzameling met Diftar, voor het geval de wetgeving die ruimte nu niet biedt.

Ons aanbod om haar hierin te steunen door middel van een brief van het Burgercomité aan minister Ollongren werd door de wethouder  graag aanvaard.

Ons voorstel voor een oplossing waarbij Haren Diftar (variabele betaling op basis van gewicht) behoudt, is bijgevoegd (zie onder: Contouren voor oplossing).

In onze brief, die vrijdag jl. werd verstuurd, hebben wij de minister herinnerd aan wat zij tijdens de mondelinge behandeling van het herindelingswetsvoorstel door de Tweede Kamer (17 april 2017) over de bestuursovereenkomst heeft gezegd:

(1)    “De bestuursovereenkomst bevat concrete maatregelen. Ze gaat over de dienstverlening waar ik het net over had, de voorzieningen  waar mensen recht op hebben, de ruimtelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Dat is heel concreet. Het is een  overeenkomst die precies aangeeft waar mensen straks op kunnen rekenen. Iedereen zal de bestuurders ook houden aan die overeenkomst.

(2)    “Het bestuursakkoord, waarvan ik net heb betoogd dat Haren zich daar straks ook in moet kunnen herkennen – de groene long werd  net genoemd; dat wordt een belangrijk punt – moet de basis zijn voor de samenwerking. Dat heeft natuurlijk betekenis. Daar staan heel concrete dingen in. De nieuwe gemeente zal vanuit dat vertrekpunt moeten gaan werken.”

(3)    De vraag is: als de nieuwe realiteit ontstaat, hoe kan er dan toch aan worden gewerkt – met betrokkenheid van iedereen, ook van degenen die er in eerste instantie geen voorstander van waren – dat in die nieuwe nieuwe werkelijkheid de belangen van de mensen in Haren in voldoende mate geborgd zijn?”

Over de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Verzoek: Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

www.burgercomiteharen.nl

Contouren van oplossing voor harmonisatieproblematiek huishoudelijk afval
Doelstellingen

  1. Flinke verhoging van het percentage hergebruik van huishoudelijk afval door een kosteneffectief maatschappelijk verantwoord inzamelingssysteem dat de grootste winst behaalt in de mate van afvalscheiding en toereikende financiële prikkels tot vermindering van afval en in de effectiviteit van maatregelen tot preventie van illegale stortingen van huishoudelijk afval in met name het landelijke gebied. (basis: Coalitieakkoord gemeente Groningen 2019-2022)
  2. Voorkomen van nadelige (vooral financiële) gevolgen voor de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en voor het milieu ten gevolge van de harmonisatie van de afvalstoffenverordeningen/ afvalinzamelingssystematiek.

Voorgesteld herzien besluit

Instemmen met het opnemen van onderstaande systematiek in de voor te leggen Afvalstoffenverordening 2021 Gemeente Groningen.

1. In de gemeente wordt restafval en GFT gescheiden ingezameld, behalve in delen van de gemeente waar de hiervoor benodigde voorzieningen en middelen voor gescheiden inzameling nog ontbreken, dan wel de aard van de bewoning of de woonomstandigheid van huishoudens zich hiervoor niet leent.

2. In de gemeente wordt gewerkt met een vastrecht in combinatie met:

  • vast tarief dat afhankelijk is van de grootte van het huishouden; of
  • variabel tarief per lediging rolcontainer (rekening houdend met volume ervan) of
  • variabel tarief per klik/zak; of
  • variabel tarief per kilo.

De mogelijkheid om te kiezen voor een (vorm van) variabel tarief is afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde voorzieningen of middelen in een wijk of een dorp en van de aard van de bewoning of de woonomstandigheid van een huishouden.

  • Kwijtschelding wordt gegeven over het vastrecht en een deel van het variabele tarief.
  • In alle wijken en (combinatie van) dorpen is een centraal inleverpunt voor plastic, glas, papier, oud ijzer, klein chemisch afval, elektronica en kleding/textiel.

Toelichting

Het beschreven systeem voor de gescheiden inzameling van restafval en GFT op basis van de methode Diftar+ biedt volop ruimte voor maatwerk, wat nodig is om zowel in de stad als in de dorpen goed te kunnen functioneren. Voorts voldoet het aan de wens van veel inwoners om zelf invloed te kunnen hebben op de kosten voor hun afval. Zodoende stimuleert dit systeem huishoudens ook om hun restafval en GFT zoveel mogelijk te beperken. Een en ander is in overeenstemming met het Besluit gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en het landelijke en gemeentelijke beleid tot beperking van de hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Hierdoor worden voor de gemeente de kosten van inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval lager. Hiervoor geldt: de kosten (van te treffen voorzieningen/middelen, communicatie en preventie/handhaving) gaan voor de baat uit.

Het voorgestelde systeem, dat in lijn is met het coalitieakkoord (2018) en de – door de huidige coalitie overgenomen – afspraak over Diftar in de bestuursovereenkomst Groningen-Haren-Ten Boer (2017), voldoet bovendien aan de eisen van gelijkheid en rechtvaardigheid. Wie minder afval produceert, betaalt navenant minder binnen het variabele deel.

Door de kwijtschelding te beperken tot het vastrecht en een deel van de variabele kosten worden ook de huishoudens die in aanmerking komen voor de kwijtscheldingsmogelijkheid, gestimuleerd de hoeveelheid afval te beperken.

Aangezien nog niet in alle wijken en dorpen de voorwaarden voor gescheiden inzameling en toepassing van variabele tarieven naar keuze zijn vervuld, is gefaseerde invoering van het volledige afvalinzamelingssysteem onvermijdelijk1.

Het komend jaar zal worden gebruikt om in delen van de gemeente waar(voor) nu nog de vereiste voorzieningen en middelen ontbreken, deze aan te brengen, om met ingang van 2022 ook daar gescheiden inzameling en toepassing van variabele tarieven mogelijk te maken. Desondanks zullen er waarschijnlijk situaties blijven waar als gevolg van de aard van de bewoning of de woonomstandigheid niet alle huishoudens, waaronder een deel van de studenten, ten volle gebruik kunnen maken van het afvalinzamelingssysteem.

In delen van de gemeente waar de benodigde voorzieningen en middelen nu nog ontbreken, zal in 2021 tevens over het nieuwe systeem op een passende manier gecommuniceerd worden met de inwoners. Dit kan er ook aan bijdragen dat zij erop gaan letten waaruit hun afval bestaat en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan afvalscheiding aan de bron.

Tevens zal het komende jaar aandacht worden besteed aan de bevordering van naleving en handhaving van de Afvalstoffenverordening om het zich illegaal ontdoen van huishoudelijk afval zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kunnen, zo nodig, de in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren opgedane kennis over en ervaringen met Diftar worden geëvalueerd op hun bruikbaarheid voor andere delen van de gemeente.

Om zeker te stellen dat de nieuwe Afvalstoffenverordening niet alleen naar de geest, maar ook naar de letter in overeenstemming is met de toepasselijke landelijke regelgeving (Wet algemene regels herindeling, Gemeentewet en Wet milieubeheer/ Omgevingswet), doet de raad er verstandig aan in het herziene besluit op te nemen dat de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Milieu onverwijld worden verzocht om, gelet op de samenvoeging van een stad en dorpen, voor zover nodig, ruimte te bieden– in de vorm van dispensatie of experiment2 – voor een niet te vermijden gefaseerde ten uitvoerlegging van het geharmoniseerde afvalinzamelingssysteem.

Met de in het voorstel vervatte flexibiliteit en gefaseerde ten uitvoerlegging van de Afvalstoffenverordening 2021 en voorgestelde inspanningen gericht op tijdige en goede communicatie en op preventie van illegale stort kunnen, naar verwachting, de vanuit de raad op 9 september j.l. naar voren gebrachte bedenkingen worden ondervangen.

Burgercomité Haren, 3-11-2020.

1). Met een eerdere start van de voorbereiding van de harmonisatie had gefaseerde implementatie waarschijnlijk kunnen worden vermeden.  

2). In haar Thorbeckelezing (2018) heeft minister Ollongren gemeenten opgeroepen meer te experimenteren met regelgeving voor lokaal bestuur. Zo moet worden voorkomen dat bestaande regelgeving nieuwe of betere oplossingen van problemen in de weg staat. Dus het gemeentebestuur dwingt tot suboptimale oplossingen.

Eerder gepubliceerd:

—————————————————————————————————————

 Diftar moet in Haren blijven!

Zoals u vermoedelijk weet heeft het Burgercomité de afgelopen weken gepeild hoe het besluit van de gemeenteraad van Groningen om Diftar in Haren af te schaffen bij de inwoners is gevallen. En of er bereidheid is om voor het behoud van Diftar in actie te komen. Velen van u hebben hierop gereageerd, dikwijls gepaard gaande met de bereidheid om een juridische actie financieel te ondersteunen indien hiervan succes is te verwachten.

Voor de reacties en financiële toezeggingen zijn wij u heel dankbaar. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat er veel onvrede is in Haren en dat velen vinden dat wij dit niet zomaar moeten laten gebeuren.

Nadat het gemeentebestuur op 6 oktober bekend had gemaakt dat tot en met 4 november zienswijzen kunnen worden ingediend over de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2021 en bijbehorend Ontwerp Uitvoeringsbesluit, hebben wij gemeend dat dit een goede gelegenheid biedt om door het indienen van veel zienswijzen een duidelijke boodschap aan het gemeentebestuur te geven. Hoe meer zienswijzen, hoe meer het gemeentebestuur zich zal moeten realiseren dat het raadsbesluit in Haren veel weerstand heeft opgeroepen.

Marianne Suurmeijer (Haren) heeft berekend dat door de afschaffing van Diftar de Harenaars in 2021 minstens 50% meer moeten gaan betalen dan in 2020. Dit jaar is het al veel meer dan we in de gemeente Haren moesten betalen. En dan te bedenken dat het milieu er niets mee opschiet. Alleen de gemeentekas van Groningen wordt er beter van. Maar daar is de afvalstoffenheffing volgens de wetgever niet voor bedoeld.

Daarom roepen wij alle inwoners en ondernemers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren op om hun zienswijze over de afschaffing van Diftar kenbaar te maken aan het gemeentebestuur.

Om iedereen hierbij te helpen hebben wij de bijgevoegde model-zienswijze gemaakt. In dit model is ook opgenomen dat de indiener zich het recht voorbehoud om te zijner tijd bezwaar te maken tegen de afvalstoffenheffing. Dit kan o.a. van belang zijn als de gemeente blijft bij haar standpunt dat Haren Diftar niet mag behouden.

Om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers te bereiken, is deze model-zienswijze geplaatst op blz. 11 van Haren de Krant van 21 oktober. Daar staat ook een instructie hoe de zienswijze te gebruiken en te sturen naar de gemeente. Bijgevoegd: tekst in Haren de Krant zonder opmaak.

Zie ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/advertentie-gebruik-deze-zienswijze-en-maak-bezwaar-tegen-afschaffing-van-diftar/ Met dank aan Hein Bloemink.

U kunt natuurlijk ook de bij dit bericht gevoegde (model)zienswijze gebruiken. Bij punt 6 kunt u zelf nog iets een persoonlijke opvatting toevoegen.  De door u ingevulde en ondertekende zienswijze kan per post of digitaal naar de gemeente worden gestuurd. Per post naar: gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Doe dit dan uiterlijk 3 november; liefst nog eerder. Via internet uiterlijk 4 november naar: afvalstoffenverordening@groningen.nl. Graag ontvangen uw zienswijze b.c.c. op diftarharen@ziggo.nl. Zo kunnen wij een beeld krijgen hoeveel digitale zienswijzen zijn ingediend.

Laten we hopen dat de gemeente Groningen de collectieve boodschap vanuit Haren serieus neemt en beseft dat het vertrouwen in de gemeente op het spel staat. Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald! Het is een poging van ons allen waard!

In januari j.l. hebben wij een kennismakingsgesprek gehad met burgemeester Schuiling.

Brief van Burgercomité aan de burgemeester

Daarin hebben hem er o.a. op gewezen dat het herindelingsproces diepe wonden heeft geslagen in de Harener gemeenschap door hoe de provincie, hierin gesteund door de gemeente Groningen, en de ministers Plasterk en Ollongren zich tegenover de gemeente Haren en haar inwoners hebben misdragen.

Daarop reageerde de burgemeester toen met aan te geven dat hij niet begreep waarom de mensen in Haren daar zo lang in zijn blijven hangen. Dit was voor het Burgercomité reden om in een brief aan hem de gang van zaken uitvoerig te beschrijven.

In het tweede gesprek begin oktober met de burgemeester en wethouder Broekmans, o.a. dorpswethouder voor Haren, heeft de burgemeester als reactie gegeven op onze brief: ‘indringend‘.

Om de inwoners van Haren te informeren over wat wij vonden dat de burgemeester moest weten, wordt deze brief vandaag geplaatst op www.burgercomiteharen.nl

In de gesprekken hebben wij de aandacht van de burgemeester en de wethouder gevraagd voor een aantal zorgpunten die vanuit de samenleving aan ons waren gemeld. Beiden gaven aan deze punten te zullen bespreken in het college.

Verzoek: Wilt u dit bericht zoveel mogelijk verspreiden en mensen in uw omgeving stimuleren om een zienswijze in te dienen met het oog op het behoud van Diftar in Haren.

Vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, Haren

 www.burgercomiteharen.nl  

3 gedachten over “Vervolg Diftar moet blijven

  1. Ik zou niet weten waarom het afvalsysteem in de voormalige gemeente Haren niet door zou kunnen gaan.

Reacties zijn gesloten.