Contributie 2019

In de OnnerOns van januari en in de komende OnnerOns van februari heeft u al over de contributie betaling kunnen lezen.

Dit jaar zijn we zoveel mogelijk overgegaan op inning dmv een bankoverschrijving. Intussen komt de betaling op deze manier op gang, maar nog niet van iedereen is de overschrijving binnen.

De contributie voor de Vereniging Dorpsbelangen Onnen is voor 2019 gelijk gebleven: € 6,=.

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag vóór  1 maart a.s. over te willen maken op: NL08 RABO 0325 1716 53 t.n.v. Dorpsbelangen Onnen. Onder vermelding van naam en vooral uw adres !

U mag het bedrag ook contant in een gesloten enveloppe, voorzien van uw naam en adres, bij mij in de brievenbus deponeren (Kleine Kamp 2). In maart gaan we zonodig de nog openstaande contributie bij aan huis innen.

Omdat Dorpsbelangen Onnen mede verantwoordelijk os voor het in stand houden van de zeer belangrijke dorps brede voorziening Onnen Hart Veilig (OHV), (met intussen 4 AED apparaten en ca. 19 vrijwillige BHV- ‘ers) en, als u OHV ook een warm hart toedraagt, zullen wij elke extra donatie boven de € 6,= hieraan besteden. Dit geld wordt besteed aan onderhoud van de apparatuur en de verplichte jaarlijkse opleidingen.

Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Namens het bestuur,

Henk Wolters

Penningmeester