Concept Notulen 75e jaarvergadering Ver. Dorpsbelangen Onnen 2 sept. ’20

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen

Jan Bunt heet iedereen welkom. Behalve de 7 leden van het bestuur zijn er ongeveer 20 van te voren aangemelde dorpsgenoten aanwezig.

Afwezig met bericht: B. Eisses, P. Dijkstra, dames Van der Es, J&W van den Hende.

3. Notulen 74e jaarvergadering 29 maart 2017

Geen opmerkingen.

4. Jaarverslag 2019-2020

Heleen Gelinck geeft een korte uiteenzetting van het jaarverslag en van activiteiten die er tussen maart en september wel en niet hebben plaatsgevonden.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.

5. Verslag penningmeester Henk Wolters

Henk Wolters geeft een korte toelichting op de cijfers. De financiën van het Oranje Comité en van Onnen Hart Veilig zijn ondergebracht bij Dorpsbelangen. De financiële reserve van Dorpsbelangen zelf gaat wat achteruit.

Geen opmerkingen. De penningmeester wordt bedankt.

6. Verslag kascommissie door Ben Hoentjen

Ben Hoentjen en Niels Geijsen zijn in het voorjaar al bij Henk Wolters geweest om de financiën te controleren en hebben deze in orde bevonden. Ben complimenteert Henk met de zorgvuldige en duidelijke boekhouding. De jaarrekening wordt in orde bevonden en aan de penningmeester en daarmee aan het bestuur wordt décharge verleend.

7. Verkiezing kascommissielid

Niels Geijsen is afwezig en niet herkiesbaar. Ben Hoentjen blijft beschikbaar en Jaap Boerema biedt zich aan als tweede lid. De vergadering gaat akkoord.

8. Begroting en contributie

Henk vertelt dat de begroting door alle uitgestelde activiteiten uiteraard niet klopt en licht dat toe. 

9. Bestuursverkiezing

 • Patricia Smid treedt na 6 jaar af en wordt door Jan Bunt en Janneke Frens uitgebreid bedankt, met bloemen en een boek.
 • Clemens Visser en Amanda le Grand lopen al een paar maanden mee met het bestuur. Zij stellen zich kort voor aan de vergadering en worden nu officieel benoemd tot bestuurslid.
 • Jeroen van der Ploeg is niet aanwezig. Hij ziet voor zichzelf geen functie binnen het bestuur van DB, maar zal als bestuurslid van het Jeugdhonk regelmatig de vergaderingen van DB bijwonen.
 • Janneke Frens verhuist binnenkort naar Albanië maar zal als ‘slapend lid’ bij het bestuur betrokken blijven.

10. Keuze nieuw logo

In de linker kolom van de uitnodiging/agenda staan 6 voorlopige ontwerpen van het logo. Janneke vertelt dat vooral de verbindende functie van DB en het dorp zelf in het logo naar voren komt. Het logo dat gekozen wordt zal verder uitgewerkt moeten worden.

Opmerkingen uit de vergadering: het woord Onnen komt niet goed naar voren. Er is wat kritiek op de  wat ‘chemische’ verbindingstekens. Het oude logo is haast nog sprekender. Zijn er mensen in het dorp die een logo kunnen uitwerken? Genoemd worden Annette Landkroon, Christel Ganzeboer, Jan Wolf. Zou er niet nog een oproep in de Onner Ons kunnen komen voor extra ontwerpen? Heleen neemt contact op met Jan Wolf, Janneke met Annette Landkroon.

        De vergadering verloopt vlot, Jan stelt voor de pauze over te slaan

11. Inventarisatie dorpswensen voor de Groene Parel

Deze week wordt er vanuit de gemeente geflyerd voor de Groene Parel. Op 10 september a.s. is er een live stream uitleg over het project en kunnen bewoners ideeën aanmelden.

 • Ellen van Ruitenburg zou graag wat bankjes willen, bijvoorbeeld aan de Noorderhooidijk, Gieselgeer, op de Esweg.
 • Er is een vraag over de bermen aan de Zuiderhooidijk. Jan Wittenberg vertelt over het overleg van de Stichting Landelijk Gebied Haren met de gemeente over de zandwegen. Dat gaat over het onderhoud, de bermen, het verkeer. Vanwege lokale belangen wordt er per gebied gekeken en komen er werkgroepen met eigenaren, Groninger Landschap en de gemeente.
 • Ben Hoentjen vertelt dat het belangrijk voor hergroei en nabloei is om op het goede tijdstip en op de goede manier te maaien.
 • Amanda le Grand vertelt nog over het project Bonte Bermen.
 • Ben stelt voor een oud plan weer te noemen: een ommetje Onnen met een verbinding tussen de Zuider- en Noorderhooidijk, in overleg ook met Groninger Landschap, bijv. een hoogholtje over de Onnervaart.
 • Het plan om het haventje te ontsluiten door een verbinding met de Drentse Vaart.
 • De extra bomen langs de even kant van de Dorpsweg en het Dorpsommetje voorstellen in het kader van het Groenplan van de gemeente.
 • Van de tennisbaan een multipurposebaan maken.
 • Snelheidsbeperkende maatregelen (snelheidsmeters?) langs Zuidveld.

12. Rondvraag

 • Hoe zit het met Diftar? Daar wordt vanavond bij de gemeente over vergaderd.
 • Is er nog nieuws over de Fruitberg. Nee, sinds corona niet meer.
 • Hoe zit met de oude school? Het schijnt dat de vergunning nu rond is.
 • Wie onderhoudt de bloembakken? De firma Bartelds. Jan Ubels vertelt dat er vanuit het Dorpsfonds Haren een potje voor is.
 • Wat is het nut van bus 51? Jaap Boerema vertelt dat hij de bus regelmatig neemt en dat er in de loop van de route steeds meer passagiers bijkomen.

13. Afsluiting