Concept Notulen 74e jaarvergadering

Op veler verzoek publiceren wij nu al hierbij de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ver. Dorpsbelangen Onnen van 2 april 2019.

1. Opening

Een extra agendapunt is ingelast na punt 10: Twee korte presentaties van de kopers van Hunnedal en Onnenstaete.

2. Ingekomen stukken en mededelingen. Een hartelijk welkom voor erelid B. Eisses, voor Marian Boelema, gebiedsmanager, Margot IJlst, gebiedssecretaris, en Lia Moes en Martinus Tuik van Dorpsbelangen Noordlaren.

Met kennisgeving afwezig: Ida van der Woude en Wim Harms, Erik Oosterveld en de gezusters van der Es.

3. Notulen 73e jaarvergadering 29 maart 2017. Geen opmerkingen.

4. Jaarverslag 2017-2018. Jan geeft een korte toelichting op de taakverdeling binnen het bestuur. De ideeën voor de leefbaarheidssubsidie willen we tijdens een thema-avond met het hele dorp bespreken. Ook de verkeersveiligheid heeft de aandacht van het bestuur.

Johan van Wees heeft een vraag n.a.v. van de vragen die door Jaap Boerema werden gesteld. Jaap Boerema stelt zich kort voor en vertelt dat het voor hem als nieuwe bewoner in het begin niet duidelijk was hoe het met alle stichtingen en verenigingen zat en dat hij daarom gebruik had gemaakt van het inloopkwartier.

5. Verslag penningmeester Henk Wolters. Henk vertelt dat Robert Schepers al veel werk had verricht, maar dat hij de boekhouding verder heeft geautomatiseerd. Hij geeft uitleg bij de cijfers. Geen opmerkingen. De penningmeester wordt bedankt.

6. Verslag kascommissie door Janneke Frens. Vanwege de afwezigheid van Niels Geijsen, geeft Janneke een kort verslag van de controle en complimenteert Henk met zijn zorgvuldige werkwijze. De jaarrekening wordt in orde bevonden. Aan de penningmeester en daarmee aan het bestuur wordt décharge verleend.

7. Verkiezing kascommissielid. Niels Geijsen heeft zich bij Henk Wolters bereid verklaard nog een jaar zitting te nemen in de kascommissie. Janneke is niet herkiesbaar. Ben Hoentjen geeft zich op als lid van de kascommissie. De vergadering keurt dit goed.

8. Begroting en contributie. Henk licht de begroting toe. Ante Frens vraagt waarom er twee keer drukkosten worden genoemd. Henk vertelt over de optie om een folder te laten drukken voor nieuwe bewoners. Deze post had misschien iets anders genoemd kunnen worden. Dit jaar wordt voor geprobeerd de contributie zoveel mogelijk via overboekingen te laten innen, dit loopt nog niet helemaal goed. Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van 2020 te verhogen tot 7,50 euro. De vergadering gaat hiermee akkoord.

9. Bestuursverkiezing. Voordat wordt overgaan tot de bestuursverkiezing, wordt Johan van Wees in het zonnetje gezet. Jan bedankt hem voor zijn werkzaamheden als secretaris. Johan krijgt een cadeau. Hij bedankt de aanwezigen voor alle steun en belangstelling tijdens zijn herstelperiode.

Ienneke Elema treedt af. Jan bedankt haar voor haar altijd nuttige inbreng en kijk op zaken en overhandigt haar ook een cadeau.

Janneke Frens loopt al een paar maanden mee met het bestuur en stelt zich beschikbaar. Nadat zij zich kort heeft voorgesteld, wordt haar benoeming door de vergadering bekrachtigd.

Het zou fijn zijn als er nog één of twee bestuursleden bijkomen, het liefst ook mensen die van oorsprong uit Onnen komen.

9. Thema-avond.Op 14 mei wordt een thema-avond georganiseerd waarbij de ingediende plannen voor de leefbaarheidssubsidie worden gepresenteerd. Er kunnen nog steeds plannen worden ingediend. Tijdens de thema-avond kan er gestemd worden over de plannen. Het bestuur gaat voor die tijd naar de haalbaarheid van de plannen kijken.

9. Ingelaste presentaties Hunnedal en Onnenstaete

Het bestuur heeft via de makelaars op het laatste moment contact kunnen leggen met de kopers van Hunnedal en Onnenstaete. Gezien de vele onduidelijkheden rondom deze twee objecten is hun gevraagd om iets over hun plannen te vertellen. Zij hebben zich ondanks het prille stadium waarin de plannen zich bevinden, daartoe bereid verklaard.

Laurens Bader stelt zich voor en vertelt dat hij met zijn vrouw in de oude school gaat wonen. Ze gaan flink verbouwen.

Emil Meems van ontwikkelingsbedrijf MWPO en Dianne Maas van Mint Architecten geven een korte presentatie over de voorlopige plannen voor Onnenstaete, dat pas een paar dagen geleden door MWPO is gekocht. Emil vertelt dat ze het dorp ook heel graag bij de plannen willen betrekken.

Jan Wittenberg wijst de projectontwikkelaar erop dat het project moet voldoen aan de kaderstelling. De vergadering reageert over het algemeen positief.

De heer C. Visser, Koelandsdrift 1, heeft in zijn tuin het oude bord van camping de Fruitberg gevonden. Er was hem verteld dat dit niet moest worden weggegooid. Hij biedt dit daarom na overleg met het bestuur aan Emil Meems aan.

10. Rondvraag

De heer Van der Laan stelt dat het bankje op het Oranjeplein dringend onderhoud nodig heeft. Intussen is het bestuur erachter gekomen dat dit bankje niet door de Oranjevereniging is betaald.

  • Jan Wittenberg vertelt kort over de stichting Landelijk Gebied Haren en nodigt de aanwezigen uit zich hierbij aan te sluiten. \
  • Geert Smid vertelt dat er sinds vorige week officieel een bibliotheekje “TIJBIEB” bij de Tijborg is.
  • Na de pauze vertellen gebiedsmanager Marian Boelema en gebiedssecretaris Margot IJlst over de werkwijze van het Gebiedsteam, dat nu uit 7 personen bestaat. Het team werkt deels in het oude gemeentehuis van Haren. De dorpswethouder Philip Broeksma houdt maandelijks op afspraak een inloopspreekuur in het oude gemeentehuis. Problemen met betrekking tot de infrastructuur (fietspaden, onderhoud e.d.) kunnen gemeld worden via de app Slimmeldengroningen.nl. Dit geldt nu alleen nog niet voor lantaarnpalen. Ante Frens stelt voor om de gebiedsteams en ook de gemeenteraad eens naar de dorpshuizen te halen om te vergaderen en een indruk van de dorpen te krijgen.

12. Afsluiting 22.15 uur