Beroep tegen afwijzing aanslag afvalstoffenheffing

3e vervolg

Het is gelukt om de nog ontbrekende € 500 voor de rechtszaak te ontvangen!
Op onze oproep in het vorige bericht kregen wij veel spontane reacties waarin bijdragen werden toegezegd.

Het Burgercomité Haren bedankt iedereen die heeft meegeholpen om de rechtszaak Diftar te kunnen voeren bij de bestuursrechter.

Beste mevrouw, heer,

Deze actie heeft opnieuw laten zien dat er veel onvrede is in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren over de afschaffing van Diftar en ook over de wijze waarop de inwoners door het gemeentebestuur van Groningen worden behandeld. Een duidelijk voorbeeld van ‘arrogantie van de macht’.

De wijze waarop het gemeentebestuur probeert het landelijk gebied van de vier dorpen om te zetten in zonneparken, getuigt evenmin van het besef dat het Groninger gemeentebestuur er is voor de burgers en niet andersom. Gezamenlijke acties vanuit de vier dorpen zullen nodig zijn om de bestuurders en (veel) raadsleden dit te laten inzien. Verandering van de bestuurscultuur is ook in de gemeente Groningen hard nodig.

Ook voor het behoud van wat Torion nu biedt voor de inwoners, waaronder veel ouderen, zal gezamenlijke actie nodig zijn. Het lijkt er op dat het college Torion in 2022 wil opheffen, zonder al een duidelijk beeld te hebben van hoe de inzet van de betrokken medewerkers en de voorzieningen in Haren kunnen worden gecontinueerd ten behoeve van de inwoners van de vier dorpen. Gelukkig zet een aantal inwoners zich in voor het behoud van deze essentiële voorziening in Haren, samen met de ouderenbonden. Heel erg dat dit nodig is!

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.


Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

2e VERVOLG: Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing

Beste mevrouw, heer,

Tweede tussenbalans toegezegde bijdragen voor rechtszaak Diftar

Op 27 juni hebben wij een oproep gedaan tot toezeggingen van bijdragen in de kosten van een rechtszaak Diftar. Inmiddels zijn we dichtbij het beoogde bedrag gekomen. Alle gevers zijn wij heel dankbaar!

We komen nu nog zo’n € 500,- tekort. Daarom hopen wij dat degenen onder u die nog overwegen een bijdrage toe te zeggen, dit alsnog willen doen door een mail te sturen naar veldbies@casema.nl. Graag ontvangen wij dan vóór 1 augustus a.s. uw bijdrage op rekening NL 49 INGB 0007 0762 58 t.n.v. Stichting Burgercomité Haren

Rechtszaak Diftar
Het Burgercomité heeft mr. A.A. Westers van Bout advocaten in Groningen gevraagd om namens één inwoner bij de bestuursrechter in Groningen beroep in te stellen tegen de afwijzing van diens bezwaarschrift wegens de onevenredig hoge afvalstoffenheffing 2021 als gevolg van de afschaffing van Diftar in de voormalige gemeente Haren. Een afschaffing die in strijd wordt geacht met de Bestuursovereenkomst Herindeling gemeenten Groningen-Ten Boer-Haren.

Van de bestuursrechter zal o.a. worden gevraagd zich uit te spreken over het standpunt van het gemeentebestuur van Groningen dat het college van B&W en de raad niet aan de bestuursovereen­komst zijn gebonden. Het belang hiervan strekt verder dan Diftar.

Vermoedelijk zal deze zaak kort na de zomer door de rechter worden behandeld. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Afwijzing door college van B&W van verzoek Burgercomité Haren om per 1 juli 2021 Diftar weer in de voormalige gemeente Haren in te stellen.
Voor het volledige antwoord verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief (in twee delen). Het verzoek van het Burgercomité is ook bijgevoegd.
Het valt op dat het college eraan voorbijgaat dat de burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren ernstig worden benadeeld door een verzuim van het college zelf. Het gemeentebestuur van Groningen heeft namelijk nagelaten om uitvoering te geven aan de afspraak in de Bestuurs­over­eenkomst dat in de periode tot aan de herindelingsdatum (d.i. 1 januari 2019) onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor eenheid van woonlasten/tarieven en beleidsharmonisatie, op grond waarvan kan worden besloten over al dan niet invoeren van diftar in de gehele nieuwe gemeente.
Als het gemeentebestuur van Groningen dat onderzoek wel tijdig had gedaan, had in 2021 ook voor de inwoners van Groningen en Ten Boer Diftar beschikbaar kunnen zijn. Nu de gemeente dit zelf door laks handelen heeft verhinderd, vindt het gemeentebestuur het kennelijk redelijk dat Diftar dan ook niet meer beschikbaar kan zijn voor de inwoners van Haren.

Het Burgercomité denkt hier anders over. Het maakt immers nogal verschil of je als inwoner iets nog niet krijgt wat je nog nooit hebt gehad en misschien ook niet hebt gewild, of dat je als inwoners iets kwijtraakt waaraan je altijd hebt gehecht en bovendien ook nog eens veel meer moet gaan betalen.
Opnieuw een aanwijzing dat de denkwerelden van de Grote Markt en van de dorpen in Haren sterk verschillen. En de inwoners van de voormalige gemeente Haren aan het kortste eind trekken.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder


VERVOLG: Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing

Beste mevrouw, heer,
Oproep 27 juni voor bijdragen rechtszaak Diftar: tussenstand
Binnen een dag zijn door het Burgercomité al meer dan 10 toezeggingen met een totaal bedrag van € 750 ontvangen. Dit biedt hoop dat we deze week dichtbij het beoogde bedrag zullen komen of dit misschien zelfs al bereiken. Alle gevers zijn wij heel dankbaar! De komende dagen zullen wij regelmatig een nieuwe tussenstand geven.
Brief aan alle Statenleden
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die het Burgercomité Haren vandaag heeft gestuurd naar de leden van Provinciale Staten. De inhoud hiervan spreekt voor zich
De aanleiding hiervoor is tweeledig. Vandaag, 28 juni, is het precies vijf jaar geleden dat Gedeputeerde Staten (GS) zonder deugdelijke onderbouwing concludeerden dat het in het belang van de inwoners van de gemeente Haren was dat Haren onderdeel van de gemeente Groningen zou worden. 
Het verbeterplan Beterr Haren werd op valse gronden terzijde geschoven, hoewel de provincie aan Haren nadrukkelijk de ruimte had gegeven voor het maken van een verbeterplan opdat de gemeente een weloverwogen keuze kon maken: waarmee worden onze inwoners het beste gediend, met herindeling of behoud van zelfstandigheid door uitvoering van het verbeterplan?
Aan de door de gemeenteraad van Haren op 15 juni 2016 wel overwogen gemaakte keuze voor behoud van zelfstandigheid gingen GS volledig voorbij.
De tweede reden is dat de inwoners, ondernemers en sportverenigingen van de voormalige gemeente Haren inmiddels nadrukkelijk hebben ervaren hoe onrechtvaardig en onheus zij door de gemeente Groningen worden behandeld. Maar de provincie houdt zich stil; of het nu gaat om de forse lastenverhogingen, het zich niet gebonden achten aan de bestuursovereenkomst of de dreigende aantasting van het waardevolle landschap van Haren door plaatsing van zonneparken.
Veel burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren voelen nog steeds de pijn van het herindelingsproces en de feitelijke herindeling. Zij vinden dat hun groot onrecht is aangedaan. Het is hoog tijd dat de waarheid over de motieven voor de herindeling en over de door de provincie toegepaste praktijken openlijk wordt verteld. Provinciale Staten kijken weg van wat er is gebeurd en van hun eigen rol daarbij.
Het is voor het Burgercomité duidelijk dat de Haagse bestuurscultuur die de Toeslagenaffaire heeft veroorzaakt met alle gevolgen van dien, niet verschilt van de bestuurscultuur die al vele jaren heerst bij de provincie en de gemeente Groningen. Deze bestuurscultuur is terug te voeren op de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de PvdA in Groningen zo'n sterke positie kreeg (met Max van den Berg en Jacques Wallage). Die bestuurscultuur werd wel aangeduid als 'het Groninger model'. 
Zowel de Haagse bestuurscultuur als de Groningse bestuurscultuur heeft hetzelfde patroon van funeste gevolgen voor de betrokken burgers. 
Grondbeginselen van de rechtsstaat worden geschonden, de waarheid wordt stelselmatig geweld aangedaan en de check and balances (tegenmacht) die burgers tegen machtsmisbruik en onbehoorlijk of niet integer bestuur moeten voorkomen, zijn buiten werking gesteld. 
Zo komt de overheid, die er is voor de burgers - niet andersom! -, te staan tegenover de burgers en verliezen de burgers het vertrouwen in de overheid. Zo verdwijnt onze democratie stapje voor stapje. Dit mag nooit gebeuren.  
Niet alleen burgers van de - inmiddels voormalige - gemeente Haren zijn hiervan de dupe. Dat waren ook burgers van Hoogkerk die in 1969 tegen hun wil bij de Stad kwamen, zoals OOG TV vrijdagavond j.l. liet zien. Ook degenen die wonen en werken in het aardbevingsgebied, degenen die te maken hebben met de ellende van de aanleg van de Zuidelijke ringweg, en ook andere inwoners van de gemeente Groningen zijn hiervan het slachtoffer. Met hun wensen of belangen worden vaak niet of nauwelijks rekening gehouden; inspraak wordt door inwoners niet zelden ervaren als een schijnvertoning. Door de krachten te bundelen, ook met inwoners van andere delen van de gemeente, zoals een inwoner van Haren recent aan het Burgercomité voorstelde, kan de positie van burgers tegenover het gemeentebestuur misschien worden versterkt. Het onzalige plan voor de aanleg van zonneparken in waardevol landelijk gebied, waartegen niet alleen in de dorpen van Haren verzet is, maar o.a. ook in de voormalige gemeente Ten Boer, biedt hiervoor goede kansen.  
Met zijn brief hoopt het Burgercomité daarom mede te bereiken dat ook in de provincie Groningen een serieuze discussie op gang komt over de heersende bestuurscultuur en de funeste gevolgen ervan. In het belang van de burgers van de provincie en de gemeente Groningen. 
Zoals de Toeslagenaffaire heeft laten zien, kunnen journalisten hierbij een belangrijke rol vervullen. Het valt te hopen dat deze uitdaging door hen daadwerkelijk wordt opgepakt. 
 
Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.
 
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder


Eind mei lieten wij u weten dat het Burgercomité Haren zich ging beraden op een eventuele stap naar de rechter naar aanleiding van de afwijzing van de bezwaarschriften door het Noordelijk Belastingkantoor. Hierbij zou het Burgercomité veel laten afhangen van hoe het college en de raad omgaan met het verzoek van het Burgercomité om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren.

Om met dit laatste te beginnen:

Op het verzoek van het Burgercomité aan het college van Haren om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren, hebben wij geen reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging. Wij hebben evenmin gemerkt dat de raad iets heeft gedaan met ons verzoek.

Wel hebben enkele raadsfracties laten blijken verbaasd te zijn dat in de afwijzingsbesluiten van het Noordelijk Belastingkantoor staat dat het college en de raad van Groningen niet gebonden zijn aan de Bestuursovereenkomst Herindeling gemeenten Groningen-Ten Boer-Haren. Mogelijk geeft dit raadsfracties aanleiding tot schriftelijke vragen aan het college.

Het is moeilijk om hieruit een andere conclusie te trekken dan dat het gemeentebestuur geen boodschap heeft aan wat voor burgers van Haren,Glimmen, Onnen en Noordlaren belangrijk is. Deze houding kwam deze maand ook tot uiting bij het debat in de gemeenteraad over het verzoek vanuit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer de hondenbelasting af te schaffen. Nota bene met het hoogste tarief in het land!

Nu het zo ligt, is het Burgercomité in gesprek gegaan met een advocaat over de mogelijkheid om met kans op succes aan de bestuursrechter het geschil over de afvalstoffenheffing op basis van de Afvalstoffenverordening 2021 voor te leggen. En hoe dit het beste zou kunnen gebeuren.

Dit heeft geleid tot de conclusie dat er in dit geval sterke argumenten zijn om naar de bestuursrechter te stappen.

Hierbij kan volgens de advocaat worden volstaan met het door één inwoner van de voormalige gemeente Haren instellen van beroep tegen  de afwijzing van (het standaard) bezwaarschrift door het Noordelijk Belastingkantoor.

Als degene die het beroep heeft ingesteld, van de bestuursrechter gelijk krijgt, kan dit ook een gunstig hebben voor de andere inwoners die bezwaar hebben ingesteld tegen de afvalstoffenheffing 2021. En misschien zelfs voor alle huishoudens in de voormalige gemeente Haren.

Namelijk als de bestuursrechter de Afvalstoffenverordening 2021 in strijd zou achten met de bestuursovereenkomst.

Criteria voor de keuze van de voorbeeldzaak

De advocaat heeft voorgesteld om voor de procedure te kiezen voor een zaak van een inwoner, die:

a)      tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de opgelegde afvalstoffenheffing, volgens het ontworpen model bezwaarschrift en de afwijzende beslissing van het Noordelijk Belastingkantoor heeft ontvangen en bewaard;

b)      al minstens 5 jaar woont in de – thans voormalige – gemeente Haren;

c)      te maken heeft met een aanzienlijke verhoging van de afvalstoffenheffing, d.w.z. tussen € 150,- en € 200,- meer moet betalen dan in voorgaande jaren.

Mocht uw situatie voldoen aan deze criteria en bent u bereid ‘namens de Harener gemeenschap’ in beroep te gaan en aanwezig te zijn bij de behandeling van de rechtszaak door de bestuursrechter in Groningen en vragen te beantwoorden van de rechter, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 2 juli) contact op te nemen met het Burgercomité: per mail (veldbies@casema.nl) of telefonisch (06 22473694). Uit de aanmeldingen maakt het Burgercomité een keuze. De procedurekosten worden collectief gedragen.

Oproep tot toezeggingen voor een bijdrage in de proceskosten

Het door één inwoner instellen van beroep maakt dat kan worden volstaan met het eenmalig betalen van het griffierecht ad € 180,-.

Maar het is dan nu wel redelijk dat door andere inwoners wordt bijgedragen in het griffierecht en de advocatenkosten.

Wij schatten de totale kosten op maximaal ca. € 9.000,-, incl. btw.

Op onze oproep in oktober 2020 om toezeggingen voor een bijdrage in de kosten, is door enkele tientallen inwoners gereageerd, tot een bedrag van in totaal ruim € 4.000,-. Ervan uitgaande dat iedereen zijn toezegging gestand doet, betekent dit dat nog zo’n € 5.000,- nodig is.

Daarom doen wij nogmaals een beroep op degenen die nog geen toezegging hebben gedaan, maar wel kunnen en willen bijdragen, dit alsnog te doen.

Dit kan via een mail naar het Burgercomité Haren veldbies@casema.nl. Omdat de tijd dringt voor het instellen van beroep en dus ook het inschakelen van een advocaat, zouden wij het zeer waarderen als wij de toezeggingen de komende week krijgen.

Begin augustus zullen wij vervolgens vragen om het overmaken van de toegezegde bedragen naar de rekening van de Stichting Burgercomité Haren: NL49 INGB 0007 0762 58.

Bij dit alles moet worden bedacht dat deze juridische procedure in het belang is van alle inwoners van de voormalige gemeente Haren.

Want hierbij staat meer op het spel dan het behoud van Diftar, dus: lagere afvalkosten en minder afval (dus:beter) milieubescherming.

Het gaat ook over het met de bestuursovereenkomst gewekte vertrouwen dat door het gemeentebestuur van Groningen met de belangen van de burgers van Haren rekening wordt gehouden; waaronder de toezegging dat tot 2040 niet wordt gebouwd tussen Groningen en Haren en het landelijk gebied zoveel mogelijk groen blijft, dus bijvoorbeeld niet wordt volgezet met zonnepanelen.

Wij hopen dat wij kunnen rekenen op de medewerking van velen van u.

Vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

 

Gustaaf Biezeveld,

woordvoerder