Bericht Burgercomité Haren d.d. 11 februari 2019: coalitieakkoord Groningen

——– Oorspronkelijk bericht ——–

Van: “G.A. Biezeveld” <veldbies@casema.nl>

Datum: 11-02-19 13:45 (GMT+01:00)

Beste mevrouw, heer,
Vooraf 
Het Burgercomité is niet in staat om alles wat er gebeurt in de Groningse politiek op de voet te volgen.
Maar als het Burgercomité (toevallig) op de hoogte raakt van belangrijke ontwikkelingen voor de inwoners van de voormalige gemeente Haren, zijn wij graag bereid hierover te berichten. Tenminste als daar behoefte bij u aan bestaat. Want wij kunnen ons goed voorstellen dat niet iedereen hiervan kennis wil nemen.
Het Burgercomité zou daarom graag willen weten of er behoefte is aan informatie zoals hieronder staat.
Verzoek: wilt u het ons laten weten als u op toezending van berichten als deze geen prijs meer stelt. Mailadres: veldbies@casema.nl
Coalitieakkoord Groningen
Wie wil weten hoe de nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie aankijkt tegen de uitbreiding van de stad met Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren, kan het vorige week totstandgekomen coalitieakkoord lezen op:
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Coalitieakkoord-gemeente-Groningen-2019-2022.pdf
Veel van waar het Burgercomité de afgelopen jaren voor heeft gewaarschuwd, lijkt helaas bewaarheid te worden. Zoals hogere belastingen, inbreiden in de dorpen (lees: bebouwen van de open ruimten; voorlopig nog niet tussen Groningen en Haren) en onzekerheid over het toekomstige voorzieningenniveau. Wat de ondernemers in Haren de komende jaren terugkrijgen voor de fors hogere belastingen die zij moeten betalen, wordt niet vermeld.
Uit het coalitieakkoord blijkt niet dat 'het nieuwe gemeentebestuur van plan is de gemeente Groningen opnieuw uit te vinden en een nieuw DNA te geven',zoals burgemeester den Oudsten in september jl. in interview in Haren de Krant (sept. 2018) de inwoners van de gemeente Haren verzekerde. Anders dan den Oudsten toen geruststellend zei, wekt de coalitie de indruk dat er wel sprake is van 'opslokken'.
De nieuwe wethouder Philip Broeksma/GroenLinks is aangewezen als wethouder voor Glimmen, Haren, Onnen en Noordlaren. Hij was in de periode 2010-2014 wethouder van Winsum. Daarna heeft hij gewerkt als lid van het bestuur van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG.  
Met de komst van een wethouder voor de dorpen dringt zich de vraag op of en, zo ja, hoe de inwoners van de voormalige gemeente Haren zich het beste kunnen organiseren om als een volwaardige gesprekspartner van deze wethouder te kunnen optreden. Met het oog op hun belangen.
Vraag: wie van u heeft hierover een idee?
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder