Wethouder Broeksma polariseert zonneparkendebat

PERSBERICHT 15-1-2021

Wethouder Broeksma polariseert zonneparkendebat

Ambtenaren moeten het vuile werk opknappen

De gemeente Groningen hield donderdagavond een digitale bijeenkomst over het zonneparken-beleid. Aanleiding was de overstelpende hoeveelheid – nu al meer dan 1000- reacties op het concept ‘ beleidskader zonneparken in de gemeente Groningen’.

De online-bijeenkomst trok meer dan 400 deelnemers en er werden 80 pagina’s aan vragen genoteerd. Vier insprekers mochten hun zegje doen. Hun vragen werden echter niet beantwoord en ze konden verder geen bijdrage meer leveren aan de avond, die vrijwel geheel gevuld werd met presentaties van ambtenaren en wethouder Broeksma.

Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren trapte af met de vraag waarom er nieuw beleid moet komen, wat deugt er niet aan het bestaande beleid? En hoe het zit met de rechtsbescherming? Antwoord bleef uit.

De deelnemers werden bedolven onder cijfers die niet ter discussie staan. Het mantra van de gemeente blijft: er moet 300 ha. aan zonneparken bijkomen. Er kwam geen helder antwoord op de vraag die boven de bijeenkomst hing: “waarom moeten er zonneparken in het landschap komen als de daken nog niet ten volle benut zijn?”

Het pleidooi van de voorzitter van het Nationaal Park Drentsche Aa Jaap Verhulst om de energietransitie anders aan te pakken werd genegeerd. Hij bood een handreiking met een participatieproject dat het Overleg Orgaan in Drenthe uitvoert. In plaats daarvan etaleerde de gemeentelijke ambtenaren opnieuw gebrek aan kennis van het gebied van het Nationaal Park. Zij hielden zich krampachtig vast aan de door Broeksma uitgezette lijn van nog een keer uitleggen wat al in de gemeentelijke nota staat en wat iedereen eigenlijk al wist. De ambtenaren kwamen met niet-controleerbare uitspraken, bijvoorbeeld dat veel daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen of dat voor ‘reeën passeerbare hekwerken’ worden toegepast.

De beantwoording van de vragen was willekeurig en vaak eenzijdig, zonder dat een weerwoord mogelijk was. Dit is geen inspraak en het zal de kloof in de opvattingen tussen de wethouder en de maatschappelijke organisaties niet verkleinen. Naar de argumenten van de insprekers werd niet geluisterd. De oplossing die de wethouder voor ogen staat bij de energietransitie lijkt vast te staan: er móeten zonneparken in het landschap komen.

De avond leverde geen nieuw gezichtspunten op. De gemeente liet een unieke kans liggen om met een aanpak voor ‘zon op alle daken’ de discussie de goede kant op te sturen. Evenmin werd de kans benut om de opgave (routekaart 2035) te relativeren gezien de snelle technische ontwikkelingen en snelle rendementsstijging van zonnepanelen. De bevolking blijft achter met de vraag waarom de gemeente zo weinig doet aan zon op daken en waarom ze wel zonneparken in het landschap doordrukt?

Volgens de Stichting Landelijk Gebied Haren was vooral een verkoopvoorstelling van het beleid dat voor wethouder Broeksma vaststaat. De gemeente zegt van onderop projecten te willen ontwikkelen maar wijst van bovenaf negen locaties aan in het landelijk gebied van Haren waar zonneparken kunnen komen. Dat wekt geen vertrouwen, maar polariseert het debat.

Zolang de gemeente niet echt bereid is tot een gezamenlijke visie zal de stichting samen met de bewonersorganisaties blijven ageren tegen de huidige plannen. Zowel maar de gemeente als naar de provincie.

Voor nadere informatie:

Stichting Landelijk Gebied Haren

Jan Wittenberg

06 29176236

—————————————————————————————-

Aanmelden online bijeenkomst 14 januari

Naar aanleiding van de verschillende reacties organiseert de Gemeente Groningen een extra informatieavond. Vanwege Corona vindt deze plaats via internet op donderdag 14 januari van 20:00 tot 21:30 uur. 

U moet zich uiterlijk morgen hiervoor aanmelden (zie onderstaande link:)

Het concept-beleidskader zonneparken van de gemeente Groningen ligt ter inspraak. Ook na deze avond bestaat nog de mogelijkheid te reageren op het concept-beleidkader. Reacties zijn welkom t/m 21 januari 2021.

Inspraak Ontwerp-beleidskader Zonneparken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen maken bekend dat het Ontwerp-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) op 17 november is vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

Inzage en reactie

U kunt reageren op het concept beleidskader t/m 21 januari. U kunt het op 2 manieren inzien:

  • Ontwerp-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB)
  • of op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt bij het loket ook exemplaren van het stuk bestellen (tegen betaling).

Let op: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog géén vrije inloop. Probeert u het stuk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het loket, op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur via telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Nadere toelichting

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn.

Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. Kijk op de kaart welke locaties daarvoor in aanmerking kunnen komen.

De uitgangspunten van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zijn gerespecteerd en grotendeels overgenomen in het nieuwe beleidskader.

Het college van B&W heeft in het Concept-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal 10 hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

De gemeente wil dat energieprojecten zoals zonneparken steun krijgen vanuit de omgeving. Dan helpt het als de inwoners van Groningen ook van de opbrengsten kunnen profiteren. Inwoners wordt zo de gelegenheid geboden om mee te doen aan zonneparkprojecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Hofstra via telefoonnummer 14 050. T/m 21 januari 2021 kunt u uw vragen of reactie ook e-mailen naar zon@groningen.nl.

Vandaag Woensdag 6 januari 2021 om 15:53 uur

Wethouder Broeksema:

‘De hoeveelheid reacties heeft ons verbaasd’

 

GRONINGEN/HAREN Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) stelt een besluit over de zonneparken ten zuiden van Haren en tussen stad en Ten Boer uit. Sinds het plan naar buiten kwam, regent het bezwaren, opmerkingen, commentaar en kritiek op de plannen voor zonneparken in het kwetsbare gebied. De wethouder legt uit.

Was u verbaasd?

,,De hoeveelheid reacties heeft ons verbaasd. In de inspraak hebben we waardevolle input gekregen over het plan. We bouwen nu een extra stap in, we gaan in gesprek met bewoners en betrokkenen. De besluitvorming in de gemeenteraad gaat ook naar achteren.”

Het regende kritiek, is het niet wat laat om nu nog met de bewoners te gaan praten?

,,Uit de reacties blijkt dat er sprake is van wat interpretatieverschillen. Bijvoorbeeld over wat wel en niet onder het Park Drentsche Aa valt. Daarom willen we in gesprek. We willen dit zorgvuldig doen.”

Het is wel opmerkelijk dat u de afgelopen periode meerdere keren hebt gesproken met vertegenwoordigers van bewoners uit dit gebied, maar dat u deze plannen nooit ter sprake heeft gebracht.

,,Ik heb wel gesproken met de Stichting Landelijk Gebied Haren. Over de zandpaden. Maar in het plan voor de zonneparken is geen sprake van nieuw beleid. De taakstelling voor de gemeente Haren wordt zelfs minder groot.”

Nou, in Haren meenden ze te kunnen vertrouwen op de beleidsnotitie zonneparken van november 2017. Daarin staat klip en klaar dat het buitengebied wordt uitgezonderd voor de ontwikkeling van zonneparken. Alleen bij hoge uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten.

,,Haren ging uit van ‘nee tenzij’, in dit beleidskader gaan we uit van ‘ja mits’. En nogmaals: de opgave is lager dan de opgave die de oude gemeente Haren had.”

Maar acht gebieden aanwijzen in dit kwetsbare gebied. Op de Onner Es… Dat is toch dodelijk voor elk draagvlak voor alternatieve energie? Om over de beeldvorming nog maar te zwijgen.

,,De beeldvorming heb ik niet helemaal zelf in de hand, meneer Hulzebos! Dat wil ik óók even gezegd hebben.”

In het gebied ten zuiden van Haren stikt het van enorme daken op schuren waar je geweldig zonnepanelen kunt leggen. Waarom zonneparken in het landschap?

,,Waar dat kan, leggen we zonnepanelen op daken. Maar het kan niet overal, niet alle daken zijn geschikt. We willen van het aardgas af. In Groningen hoeven we niet uit te leggen waarom dat nodig is. Hoeveel we ook doen, zonneparken blijven nodig om de doelen te kunnen halen.”

Bram Hulzebos

Hierbij reageren bewoners van het Zuidveld in Onnen op het Concept Beleidskader Zonneparken van de Gemeente Groningen.

Wij als bewoners vinden de plannen zoals geschetst in de concept beleidsnotitie rondom de kleine zonneparken onacceptabel om de volgende redenen:

1. Bij toeval ontdekten wij dat er plannen over zonneparken ter inzage liggen. Hierover is op geen enkele wijze gecommuniceerd met de inwoners van het gebied, noch met vertegenwoordigers van de inwoners (bv dorpsbelangen), noch met de grondeigenaren van het gebied. We mogen toch aannemen dat in een tijd van burgerparticipatie er overleg met de direct betrokkenen plaatsvindt voordat u (in concept) plannen vast stelt? Daarmee is een valse start gemaakt als het gaat om het krijgen van draagvlak voor uw plannen. Wij verzoeken u om alsnog met inwoners open in gesprek te gaan over uw plannen, waarbij het mogelijk is om de plannen bij te stellen. Daarnaast merken we op dat er 2 verschillende kaartjes op de site staan. In het beleidsstuk zit een kaartje waarop het gebied ten zuiden van Onnen (van Koelenbergsteeg tot voorbij de Leemweg) niet is ingetekend als potentieel zonnepark gebied. Op een separaat kaartje (kaartje 2) op de site staat dit gebied wel ingetekend. Wij vinden dit bijzonder onzorgvuldig en weten zo niet waar we aan toe zijn.

2. De plannen in kaartje 2 maken het o.a. mogelijk om een zonnepark tot 10 ha te plaatsen in het gebied van voor de Koelenbergsteeg tot voorbij de Leemweg achter de bebouwing in het verlengde van Zuidveld. In het plan staat dat u de aanwezige landschaps- en cultuur-historische- en ecologische waarden meeneemt in uw plannen. Ook geeft u aan dat de parken in bossen, weidevogelgebieden en op essen niet toelaatbaar zijn. De es van Onnen is een langgerekte es, die loopt over en tot in het aangewezen gebied. Bovendien is de es van Onnen een van de weinige essen van Nederland die buiten het dorp ligt. Daarmee is het ook een unieke es, die in zijn volledigheid bewaard zou moeten blijven. Bovendien is de es van Onnen bestempeld door Unesco tot Global Geopark en is daarmee beschermd gebied. Daarnaast grenst het door u aangewezen gebied aan het bos van Appelbergen en het weidevogelgebied van de Onner Polder. Het door u aangewezen gebied kenmerkt zich door de houtwallen structuur met hout opstanden. Ook om die reden is het aangewezen gebied volstrekt ongeschikt voor zonneparken. Kortom, het aangewezen gebied is in strijdt met uw eigen uitgangspunten.

3. Het hierboven omschreven gebied omvat ook de voormalige renbaan van Onnen. Dit is cultuurhistorisch erfgoed. Koningin Wilhelmina keek hier nog naar de paardenrennen. De structuur van het terrein is nog herkenbaar aan de dubbele bomenrij in het midden van de baan. Ook dit gebied zou bewaard moeten blijven van wege de cultuurhistorische waarde.

4. U geeft aan dat u door de aanleg van zonneparken de ecologie en de biodiversiteit er niet op mag achteruit gaan. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe u voor dit gebied zonneparken wil realiseren, zonder schade aan ecologie en biodiversiteit. Zou u ons daar concreet voorbeelden van willen geven?

5. De plannen maken het mogelijk om een zonnepark tot 10 ha te plaatsen in een van de meest bezochte en gewaardeerde wandelgebieden voor Stadjers. Zeker door de Corona maatregelen is het in het weekend erg druk. Daar waar de Groningers dit gebied in en rond Appelbergen al decennialang zien als hun achtertuin zou ook de recreatieve waarde erg in boeten.

6. In de pers lazen wij dat de huidige plannen een voortzetting zijn van het beleid van de vm. gemeente Haren (2017). In het stuk dat door Haren is vastgesteld hebben wij gelezen dat er in principe in het buitengebied geen zonneparken mogelijk zijn en is het gebied waar het ons om gaat dan ook niet aangewezen als gebied voor zonneparken. De stelling dat deze plannen een voortzetting zijn van het vastgestelde beleid lijkt ons dan ook niet juist.

7. Zeker niet onbelangrijk is dat wij vinden dat ons woongenot in het geding is.

(bijlage 1 [is hier niet bijgevoegd [ red.]) een kaart uit 1925. Hierop is duidelijk te zien dat het beoogde terrein langs de Es ligt (een es wordt bepaald door de historie en de aard van de bodem) en de renbaan.

Kortom, voor ons als bewoners zijn de plannen voor dit gebied niet acceptabel. Bovendien vinden we het niet correct dat niet met ons overlegd is. Zonneparken zijn een goed idee, (diverse inwoners hebben al zonnepanelen op hun dak en dat kan verder uitgebreid worden), maar niet in dit gebied met zo’n grote cultuurhistorisch, landschappelijke en recreatieve waarde.

Graag nodigen wij u uit om met ons het gebied te komen bekijken zodat u overtuigd wordt van de waarde van het gebied. Wij zijn er van overtuigd dat u dan een alternatief zult vinden voor het plaatsen van deze parken. Wij denken graag met u mee.

Als bijlagen bij deze brief vindt u 8 foto’s met daarin de handtekeningen van de inwoners die deze brief ondertekenen [zijn hier niet bijgevoegd [ red.]).

De bewoners van het Zuidveld te Onnen

PERSBERICHT

Al meer dan 300 individuele inwoners dienen bezwaren in tegen beleidskader

In aansluiting op de bezwaren van vijf bewonersorganisaties (verenigingen Dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen, Burgercomité Haren en Stichting Landelijk Gebied Haren) hebben al meer dan 300 individuele inwoners uit de dorpen, het landelijkgebied en stadjers een bezwaar ingediend tegen het ‘beleidskader zonneparken’ van de gemeente Groningen. Bewoners kunnen tot 6 januari hun mening geven over het beleidskader.

De bewoners organisaties hebben een gezamenlijke reactie ingediend tegen het plan van de gemeente om op 9 plekken in het landelijk gebied van Haren zonneparken toe te staan. Elk park zou 10 ha ( 15 voetbalvelden) groot mogen worden.

De gemeenteraad van Groningen stelde al in september 2019 fase 1 van het ‘beleidskader zonneparken’ vast. Hierin staat “op welke manier de gemeente de volgende stap zet samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor planvorming en projectontwikkeling van zonneparken en hoe participatie bij concrete projecten werkt.”

De raadsleden werd beloofd dat: “In de vervolgfase (fase II) per deelgebied in een interactief proces met alle betrokkenen, incl. de raad en de inwoners, de opgave (wordt) uitgewerkt tot een kader voor vergunningverlening. Doel is dat per deelgebied duidelijk wordt hoe participatie en lokaal eigendom van zonneparken concreet wordt vormgegeven”. Aldus het raadsvoorstel.

Het duurde echter 15 maanden voor de gemeente eind november de beloofde uitwerking – het ‘beleidskader zonneparken fase II’ – openbaar maakte. Dat kwam voor de bewoners als een volslagen verrassing. Bewoners kregen drie weken tijd tot Kerstmis hierop te reageren. Na aandringen is de periode voor reacties verlegd tot 6 januari.

In het beleidskader komt het woord participatie 44 maal voor. Maar de bewoners hebben niets van die participatie gemerkt. Laat staan dat er een ‘interactief proces met alle betrokkenen’ is geweest.

Sinds het raadsbesluit (september 2019) is er veelvuldig contact geweest tussen wethouder Philip Broeksma en de dorpsorganisaties en de Stichting Landelijk Gebied Haren. Wethouder Broeksma is dorpswethouder voor de Harense dorpen en is ook verantwoordelijk voor energietransitie. Bij geen van de ontmoetingen heeft de wethouder iets gezegd over zonneparken. De wethouder had kunnen en moeten weten hoe controversieel het is om zonneparken in het landelijkgebied toe te staan. En helemaal als dat leidt tot de aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Het steekt de bewoners dat er wel veel tijd en energie is besteed aan het project ‘Groene Parel’, maar een ingrijpend plan voor zonneparken werd verzwegen. In een filmpje verklaart de wethouder trots te zijn op de inwoners. In de anderhalf jaar die verstreken is sinds fase 1 door de raad werd vastgesteld, heeft de wethouder niets gedaan aan het organiseren van de toegezegde participatie.

Er is veel verzet tegen de aangewezen locaties voor zonneparken en de procedure. De bezwaren worden gedeeld door diverse deskundigen zoals de gerenommeerde energietransitie-expert Jan Rotmans die schrijft: “Zo maar een voorbeeld van plannen voor zonneparken in een eeuwenoud fraai cultuurhistorisch landschap bij Haren. Waarom hier? Waarom niet op daken of industrieterreinen of bedrijventerreinen? Er is ruimte zat om de klimaatdoelen voor zonne-energie te halen.”

Bernard Strootman – de landschapsadviseur van de regering- stelt eind november op NPO1 de vraag: “Waarom zonneparken, terwijl de meeste daken van de gebouwen op industrieterreinen geen zonnepanelen hebben en dit heel gemakkelijk zou kunnen worden gerealiseerd. De ‘verdozing’ van het landschap levert dan, tenminste, nog een bijdrage aan de maatschappij met betrekking tot de levering van groene energie”

Tot 6 januari kan iedereen een bezwaar indienen. Op de website van de Stichting Landelijk Gebied Haren staat hiervoor een voorbeeldbrief.

Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met woordvoerder Stichting Landelijk Gebied Haren

Jan Wittenberg

06 29176236

www.landelijkgebiedharen.nl

o – – o – – o – – o – – o – – o

.

Persbericht                                         www.landelijkgebiedharen.nl

28 december 2020

Geen zonneparken op Harener Hondsrug, het kan anders!

Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op 9 plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij het maken van de plannen heeft de gemeente Groningen inwoners niet betrokken. Ook is hun keuze voor de aanleg van zonneparken prematuur. Er is geen afweging is gemaakt met andere belangen en waarden. Op bijgaand kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven. Op elke plek mogen commerciële partijen zonneparken aanleggen tot een omvang van 10 ha.

De inwoners van de dorpen en landelijk gebied zijn zeer verontrust over de plannen van de gemeente. Ze wisten elkaar te vinden, zelfs tijdens de kerstdagen. Door het bundelen van krachten kwam de gezamenlijke reactie van bewonersorganisaties aan de gemeente Groningen tot stand.

‘Energietransitie zonder zonneparken op Harener Hondsrug: het kan!’

De bewonersorganisaties vinden dat de opstellers van het Beleidskader onvoldoende rekening houden met landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied. Dat het een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare kleinschalige landschap is. Ook is het volgens hen niet nodig om zonneparken in het landelijk gebied aan te leggen. Er zijn voldoende alternatieven om de doelstelling – een energieneutraal Groningen – te halen. In hun reactie zijn talloze inspirerende mogelijkheden te zien.   

De reactie op het Beleidskader staat op www.landelijkgebiedharen.nl. Oproep aan inwoners: maak met de voorbeeldbrief bezwaar tegen het Beleidskader of formuleer uw eigen bezwaren.   (Zie ook hieronder !)

Stichting Landelijk Gebied Haren, info@landelijkgebiedharen.nl, www.landelijkgebiedharen.nl/

o – – o – – o – – o – – o – – o

Begin december werden bewoners van het landelijk gebeid en de dorpen opgeschrikt door de publicatie van het concept ‘Beleidskader Zonneparken(zie onder). Daarin staat het voorgenomen beleid van de gemeente voor grote en kleine zonneparken. De gemeente wil op 9 plekken op de Hondsrug van Haren zonneparken toestaan, aangegeven op onderstaand kaartje met groen en geel.

Volgens dit beleidskader mogen commerciële partijen op deze plekken zonneparken aanleggen met een maximale omvang van 10 ha (14 voetbalvelden). Het is dus niet vreemd dat het beleidskader grote onrust onder bewoners van de voormalige gemeente Haren veroorzaakt.

Gezien de voorgestelde locaties en de afmetingen zullen de parken leiden tot ernstige aantasting van het kleinschalige landschap van de Hondsrug, veelal gebieden met hoge cultuurhistorische waarden.

In het beleidskader wordt niet aangegeven waarom juist voor deze plekken is gekozen. Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) heeft samen met de verenigingen Dorpsbelangen Onnen, Glimmen en Noordlaren een uitvoerige reactie opgesteld. Vanaf 28 december kunt u die downloaden op www.landelijkgebiedharen.nl

De SLGH is van mening dat de energietransitie gekoppeld moet worden aan andere functies zoals wonen, wegen, parkeren, industrie. Dat is niet makkelijker, maar wel effectiever, goedkoper, duurzamer en het bespaart schaarse ruimte.

De gemeente zegt in de media dat het beleidskader een voortzetting is van het beleid van Haren. Dat is niet waar. In het Harense beleid (2017) staat: de gemeente kiest ervoor om het buitengebied in principe uit te sluiten voor de ontwikkeling van zonneparken; dit geldt voor alle gebieden. Alleen bij hoge uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten.”. Bij hoge uitzondering is iets anders dan op 9 locaties parken tot 10 ha toestaan. Bovendien zijn de voorwaarden die gesteld worden (juridisch) niet waterdicht. Projectontwikkelaars kunnen met schijnconstructies de voorwaarden ontwijken.

Wij roepen u op om een reactie aan B&W te sturen

Dat kan tot 6 januari 2021 per e-mail aan het College van B&W, t.a.v. gemeentesecretaris christien.bronda@groningen.nl en wethouder energietransitie philip.broeksma@groningen.nl

Stuur een cc aan info@landelijkgebiedharen.nl

U kunt uiteraard uw eigen bezwaren formuleren en/of verwijzen naar de SLGH reactie. Vanaf maandag 28 december staat er een voorbeeld brief op de site van de SLGH. De planning is dat de raad in maart het beleidskader behandelt. We houden u op de hoogte.

– – – – – – – – – – – – – –

De inwoners van het landelijk gebied van Haren en het bestuur van onze stichting werden overvallen door het ‘Beleidskader Zonneparken’. De regels – met name die voor de zogenaamde ‘kleine zonneparken’– laten ruimte voor de aanleg van parken van 10 ha. Mede gezien de voorgestelde locaties in Onnen, Noordlaren en Glimmen, kan dat leiden tot zeer ernstige aantasting van het kwetsbare landschap in het landelijk gebied van de voormalige gemeente Haren. Dat moet en kan anders met in achtneming van de ambities van het college.

Wij bereiden een gezamenlijke reactie voor en zijn hierover ook in overleg met de Stichting Het Groninger Landschap en de Natuur- en Milieu Federatie Groningen.

De belangrijkste punten uit onze reactie zijn:

·         Geen zonneparken in het Nationaal Park Drentsche Aa (in aanvulling op “Natuur- en recreatiegebieden, weidevogelgebied en cultuurhistorisch waardevolle gebieden zijn uitgesloten” blz.5 en “Koningslaagte, het wierdenlandschap en de beekdalen zijn uitgesloten” blz. 15).

·         Intensivering van de inzet van de gemeente om dubbel grondgebruik te stimuleren en daken te benutten. Gedacht kan worden aan het Waterleidingbedrijf in Glimmen, P&R Haren, parkeerterrein NS station, Nedtrain te Onnen, daken van bedrijven, etc..). Onderzocht moet worden hoeveel panelen op deze wijze kunnen worden weggezet, wat de belemmeringen zijn en hoe deze kunnen worden opgeheven;

·         Gezien maat en schaal van het landelijk gebied is de voorgestelde maximale maat voor ‘kleine’ parken van 10 ha veel te groot. Wat ‘klein’ is in een grootschalig landschap rond Ten Boer, kan ‘groot’ zijn in het kleinschalig landschap op de Hondsrug. Wij stellen een maximale maat van 2 ha voor (vergelijk zonneweide Glimmen van 1,8 ha);

·         Het beleidskader verwijst herhaaldelijk naar de Cultuur Historische Waardenkaart. Deze kaart is voor het gebied van de voormalige gemeente Haren (nog) niet beschikbaar. Er zijn daardoor gerede twijfels over de op de kaart aangewezen locaties. Bij toetsing aan de aanwezige cultuur historische waarden zouden enkel direct afvallen (bijvoorbeeld een zonnepark langs de Hoge Hereweg, tegenover ‘Huize Weltevreden’);

·         De kaart van het beleidskader op blz. 20 (link zie tekst onder) is erg vaag en volstrekt onvoldoende om potentiele locaties aan te wijzen;

·         De aanwijzing van het ‘zoekgebied de Vork’ wordt ingetrokken. Dit legt een onaanvaardbare beperking op aan bedrijfsvoering van veefokbedrijf Hoving aan de Oosterweg.

‘- – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Reactie bewoners Zuidveld

Bij een aantal bewoners van Zuidveld zijn deze plannen bekend en wij zijn bezig om ook de rest van de buurt te informeren. Wij maken ons ernstige zorgen over deze plannen voor het gebied. Vanaf de Vogelzangsteeg tot aan het begin van het dorp Onnen is de westkant van de weg aangewezen als potentieel gebied om zonneparken (tot 10 Ha per park) aan te leggen. Wij realiseren ons dat iedere gemeente, dus ook Groningen, aan de slag moet met maatregelen om het gebruik van fossiele energie terug te brengen. Echter, deze plannen hebben een te grote impact op het landschappelijk kwetsbare gebied.

Op de webpagina https://gemeente.groningen.nl/zonne-energie staat een link naar het ontwerp beleidskader en een link naar de kaart met locaties die in aanmerking zouden komen voor ‘kleine’ zonneparken.

Op pagina 20 van het ontwerp beleidskader staat een kaart met locaties die in aanmerking zouden komen voor ‘kleine’ zonneparken. Hoewel de indruk wordt gewekt dat dit dezelfde kaart is, is deze niet gelijk aan de kaart waar de aparte link heen verwijst. In het bijzonder ontbreekt in de kaart in het ontwerp beleidskader de aanwijzing van het gebied zuidelijk van Onnen ongeveer langs de weg naar Noordlaren.

2 gedachten over “Wethouder Broeksma polariseert zonneparkendebat

  1. Geen zonneparken in dit cultuurhistorisch gebied. Eens met de hierboven vermelde bezwaren.

  2. Voor ons geen zonnepark in dit prachtige gebied. Dit zou een enorme verstoring zijn voor de natuur en (zeldzame) dieren . Ik denk hierbij aan de vele weide vogels en de daar levende zeearend. De ongerepte natuur hier is schaars en daar zouden we zuinig op moeten zijn. Er zou eerst beter gekeken kunnen worden naar hogere gebouwen met grote daken . Zonnepanelen in dit gebied vinden wij UIT DEN BOZE.

Reacties zijn gesloten.