Behoud Leefbaarheid Onnen

Na de herindeling heeft de gemeente Groningen zich ten doel gesteld om aan de slag te gaan met leefbare wijken en dorpen in de voormalige gemeente Haren. Het  Gebiedsteam Haren heeft de opdracht om samen met de dorpen tot een gebiedsagenda voor Haren te komen. De Groene Parel was een eerste begin, vanwege overwegend digitaal. Nu er weer meer mogelijk is volgen er ook fysieke gesprekken.

Op 1 juli heeft het Gebiedsteam overleg gehad met Erik Oosterveld en Kees Karremans (helaas afwezig) van de Tiehof en Jan Bunt en Henk Wolters van Dorpsbelangen Onnen. Vanuit het Gebiedsteam waren Marian Boelema, Ellen van der Hoek en  Astrid Hendriks aanwezig. Doel van het project Leefbare wijken en dorpen is om samen (inwoners, organisaties en Gemeente) te komen tot een meerjarenagenda voor het dorp Onnen, waarbij het behoud en verbeteren van de leefbaarheid centraal staat. De Tiehof heeft hierin een belangrijke functie, evenals de vraag op welke wijze gemeente, inwoners en organisaties zouden kunnen samenwerken.

Dorpsbelangen Onnen

Dorpsbelangen Onnen werkt nu aan een dorpsvisie, een proces dat goed past binnen dit kader. Op de jaarvergadering in september worden de eerste ideeën over leefbaarheid, verkeer, energie en groen met de leden gedeeld. Hopelijk is er aan het eind van het jaar een ruwe versie. Belangrijk aandachtspunt is of Dorpsbelangen wel alle bewoners bereikt, in het algemeen en bij het maken van deze dorpsvisie in het bijzonder. Het zijn veelal dezelfde mensen zijn die reageren op vragen vanuit Dorpsbelangen. DBO zou graag een evenwichtiger een afspiegeling willen hebben in het bestuur en in de reacties van het dorp. Draagvlak is een belangrijk punt is voor de dorpsvisie. Om dit te realiseren is met het Gebiedsteam het volgende besproken:

  • Tafelgesprekken per straat.
  • Aanbellen en met de mensen in gesprek gaan.
  • Een spreekuur vanuit Dorpsbelangen. Dit is eerder geprobeerd, maar tot nu toe zonder resultaat.
  • Een dorpsontbijt.

Het Dorpshuis

Het dorpshuis is vooral facilitair: een cafetaria en onderdak voor verenigingen zoals de kaartclub, biljartclub, visclub en toneelvereniging. Alles voornamelijk in de weekenden. Toneelavonden worden druk bezocht. Er is een ruimte voor jeugd in het dorpshuis, zij huren de ruimte en zijn zelfvoorzienend. Ze kopen hun eigen drinken in en halen winst uit de verkoop aan de leden. Daarvan betalen ze de huur en activiteiten. Zowel het dorpshuis als de vereniging werden hier beter van. Sinds een paar jaar zijn er ook af en toe dansavonden, oefent het popkoor en is er wekelijks yoga.

Vaak is geprobeerd om extra dingen te doen, extra omzet te creëren etc. 15 jaar geleden liep dit beter en genereerden we nog wel inkomsten uit trainingen, opleiding, uitjes etc. Dat is er al jaren niet meer en nu door corona al helemaal niet. Het dorpshuis is essentieel aangezien er verder er in het dorp geen vergelijkbare voorzieningen meer zijn waar mensen samen kunnen komen.

Het dorpshuis van de toekomst.

Het zou mooi zijn als mensen bewust worden van het belang van het dorpshuis en na gaan denken over wat ze er mee willen. We zouden graag meer aandacht willen voor hoe je elkaar als vereniging kan helpen. Kijken naar wat we samen kunnen doen, zoals bijvoorbeeld de financiën. In Noordlaren bieden ze één pakket voor 25,- euro, met daarin de Dorpsvereniging en de Dorpskrant. Zo wil de Oranjevereniging geen budget meer beheren en hebben heeft dat nu gestald bij Dorpsbelangen Onnen. Dat geldt al langer voor ‘Onnen Hart Veilig’. Een andere vorm van samenwerking is een pooltje vormen om dingen samen te doen als er acties zijn in het dorp waarbij vrijwilligers nodig zijn.

Het versterken van de diepere verbondenheid, meer mensen bereiken die we nu niet bereiken, zou Dorpsbelangen wel graag op de agenda willen hebben. Ook wil Dorpsbelangen graag meedenken over de toekomst van de Tiehof. Studenten zouden een huis aan huis onderzoek kunnen doen en de uitkomsten kunnen meegenomen worden in de dorpsvisie.

De Tijborg

Voorheen is met de Tijborg (ijsbaan) ook een onderzoek gedaan met een enquête in de brievenbus. Het zou mooi zijn als de Stichting Tijborg ook betrokken kan worden bij de gesprekken over leefbaarheid in het dorp. De Tijborg is ook voor mensen uit Haren van belang: om te basketballen, voor een fietstochtje, met een stop in de speeltuin. Als je daar een bv een Cruyff Court neerlegt krijg je wel samenwerking. Mooi terrein om leuke dingen te doen voor de jeugd. Kan een heel populaire plek worden, ook voor het omliggende gebied.

De samenleving Onnen anno 2021

Onnen heeft 11 verenigingen. Het is echter moeilijk om mensen te vinden voor het bestuur. Niet iedereen komt naar het dorpshuis. Naar de toekomst toe is er wel behoefte aan meer dynamiek waarin wel alle verschillende groeperingen uit het dorp het dorpshuis weten te vinden. Hierover moeten we in gesprek met de verschillende groepen in het dorp. De verwachting is dat het dorp komende jaren meer zal vergrijzen. Verjonging is er nauwelijks omdat het voor starters moeilijk is om onder de huidige omstandigheden een huis in het dorp te kopen. Vroeger was het dorp levendiger. Nu is het voornamelijk een forensendorp.  Er is behoefte aan meer evenementen zoals bijvoorbeeld “Concert in 3 Deelen”. Dit is elk jaar heel druk bezocht. Dat is een wandeling door het dorp met verschillende artiesten op verschillende plekken. Er is ook een ouderensociëteit in het dorpshuis waarbij in het verleden er ook wel bus-uitjes georganiseerd.

Onnen heeft maar 800 mensen, slechts 15 procent komt in de Tiehof. Een fulltime beheerder zou mooi zijn. Het gaat nu op aanvraag. Geesje (beheerder) voelt waarschijnlijk ook wel wat voor meer activiteiten. Misschien is er een combi mogelijk met een participatiebaan? De Tiehof is wel in voor samenwerking met de Tijborg tot op zeker hoogte. Om alles samen te voegen is misschien wat te veel, omdat de accommodatie ook een inverdieneffect heeft.

De Gereformeerde kerk is ook relevant om te betrekken bij gesprekken over leefbaarheid om zo een breder bereik in het dorp te hebben.

Het zou mooi zijn om ‘de cultuur’ in het dorp als thema hoger op de agenda te krijgen.

Rol gebiedsteam

Het Gebiedsteam kan ondersteuning bieden door bijvoorbeeld het meefinancieren van een externe partij die meehelpt het proces (gesprekken over leefbaarheid/ werken aan de dorpsvisie)  te begeleiden. Hier zal in het najaar nog op terug gekomen worden.

Op 7 september, tijdens de ALV van Dorpsbelangen worden de leden geïnformeerd over de plannen tot het opstellen van een dorpsvisie. Dorpsbelangen en de Tiehof verkennen waar behoefte aan is als het gaat om de toekomst van het dorpshuis en de verbindingen(cultuur) van het dorp.

Het Gebiedsteam bundelt de verkennende gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd in Glimmen, Noordlaren en Onnen en kijkt aan de hand hiervan naar de rode draad en de wijze waarop we de dorpen de komende tijd kunnen ondersteunen. Dit wordt na de zomer teruggekoppeld.In oktober is er een vervolgbijeenkomst, op initiatief van het Gebiedsteam.

Voor wie zich meer wil verdiepen in het hoe en waarom van het project Leefbaarheid:

De basis hiervoor vormen drie nota’s:

  • de nota van het accommodatiebeleid
  • de notitie de sociale basis
  • het Groningsmodel voor wijk- en dorpsdemocratie.