Algemene Jaarvergadering

dw


Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 74e ledenvergadering

Op dinsdagavond 2 april 2019 in het dorpshuis De Tiehof in Onnen.

Vanaf 19.45 staat de koffie en de thee klaar. Aanvang vergadering 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen 73e ledenvergadering  28 maart 2018
 4. Jaarverslag 2018-2019
 5. Verslag penningmeester Henk Wolters
 6. Verslag kascommissie door Niels Geijsen
 7. Verkiezing kascommissielid.
  • Janneke Frens treedt af en is niet  herkiesbaar;
  • Niels Geijsen is herkiesbaar.
  • Er wordt nog een tweede lid voor de kascommissie gezocht
 8. Begroting en contributie 2020
 9. Bestuursverkiezing
  • Ienneke Elema  treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar
  • Janneke Frens stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Wij vragen de vergadering dit te bekrachtigen
  • Gegadigden kunnen zich nog tot 1 uur voor de vergadering bij de secretaris melde
 10. Thema-avond over de aanvragen leefbaarheidssubsidie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering
 13. PAUZE
 14. Kennismaking met de Gebiedsmanager Marian Boelema
 15. Afsluiting rond 22.00 uur

Graag tot ziens op dinsdagavond 2 april in De Tiehof,

Hartelijke groeten,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen