Actie tegen zonneparken

De termijn voor het indienen van zienswijzen tegen het voornemen van de gemeente om de aanleg van zonneparken in het landelijk gebied van Haren mogelijk te maken, is verlengd tot 21 januari. Er zijn al meer dan 600 zienswijzen ingediend. Maar: hoe meer zienswijzen, hoe meer indruk dit op de gemeente maakt.

De definitieve reactie van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder het Burgercomité Haren, is ook bijgevoegd.

Tevens hieronder een mooi opinieartikel van Ingrid Schenk (Noordlaren) [uit DvhN] over zonneparken in de natuur.

Zonnepark in natuur is contraproductief . Manshoge hekken zijn desastreus voor dieren die voedsel zoeken.

Ingrid Schenk 7 januari 2021

Door zonneparken aan te leggen in landelijk gebied bij Haren worden natuur, landschap en cultuurhistorie opgeofferd. Beter is te kijken naar zonnepanelen bij bebouwing.

De gemeente Groningen wil zonneparken op de Harener Hondsrug. Dat is te lezen in hun concept Beleidskader Zonneparken. Op negen plekken mogen commerciële partijen kleine zonneparken aanleggen tot maximaal 10 ha. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa.

De plekken voor zonneparken liggen tussen natuurgebieden, zoals Appelbergen, Noordlaarderbos, Besloten Venen en stroomdalen van de Drentsche Aa en van de Hunze. Het gevolg van deze plannen is dat Appelbergen aan alle kanten omringd dreigt te worden door zonneparken. Het landschap wordt daardoor aangetast. Met het landelijk gebied van Haren voelen inwoners zich sterk verbonden.

Het is niet voor niets dat alle bewonersorganisaties gezamenlijk een reactie op het Beleidskader hebben opgesteld, zie www.landelijkgebiedharen.nl.

Merkwaardig is dat in het Beleidskader niet wordt aangegeven wat de criteria voor de keuze van deze plekken zijn. Ook lijkt het of de opstellers van het Beleidskader niet beseffen hoe kwetsbaar natuurgebieden worden als ze niet meer met elkaar en hun omgeving verbonden zijn en dat ze daarmee aan het belang van samenhang voorbijgaan. Dieren en planten in geïsoleerde natuurgebieden hebben minder kansen. En waarom staat in het Beleidskader niets over de rol van natuur om CO2 vast te leggen?

In ronkende bewoordingen legt het Beleidskader uit dat de zonneparken met tal van landschappelijke functies zullen worden aangelegd. Hoe ‘heerlijk’ moet het zijn om straks als wandelaar, ree, das, vos of haas tussen de zonneparken te struinen. Helaas, we moeten u en de dieren teleurstellen, want om zonneparken komen manshoge hekken. Voor kleine zoogdieren zoals muizen, padden en egels zal het geen probleem zijn om onder of door hekken te kruipen. Voor grotere zoogdieren is dat anders.

Door barrières krijgen ze minder foerageermogelijkheden en wordt het moeilijker om van het ene gebied naar het andere te trekken. Desastreus voor fauna en biodiversiteit dus. De samenhang tussen gebieden en omgeving dreigt ‘duurzaam’ vernietigd te worden. Hoezeer druist dit in tegen de ambitie van Nationale Parken voor een grotere samenhang tussen de natuurgebieden en met hun omgeving. In het Overlegorgaan van het Nationaal Park Drentsche Aa participeert de gemeente Groningen. Niets daarover staat in het Beleidskader.

Ook zijn zonneparken een aanslag op de cultuurhistorie. Neem nu de meest zuidelijk geplande plek bij Noordlaren, die tussen de Duinweg, de Oorsprong, de Kampsteeg en de Zuidlaarderweg ligt. Van dat gebied is veel van de geschiedenis nog in de bodem te vinden. Zo liggen er nog sporen van middeleeuwse karrenroutes, een voormalige buurtweg en een tankgracht uit WOII. Al deze historische sporen liggen dicht aan de oppervlakte. Het kan niet anders dan dat deze cultuurhistorische waarden bij de aanleg van zonneparken worden vernietigd. Datzelfde geldt voor de andere plekken waar zonneparken aangelegd mogen worden. Doordat de gemeente Groningen nog geen Omgevingsvisie heeft, is afweging van waarden en functies van de plekken niet mogelijk.

In het Beleidskader wordt nergens genoemd hoe belangrijk het landelijk gebied voor het klimaat is. Het fungeert namelijk als gebied waarin CO2 wordt vastgelegd. Zo is versterking en uitbreiding van natuurgebieden een effectievere methode om klimaatverandering te bestrijden dan hierin zonneparken te plaatsen. Juist het landelijk gebied van Haren zou voor de vastlegging van CO2 nog meer kunnen worden ingezet. Meer dan de helft van het grondgebied van de voormalige gemeente Haren is natuurgebied. Dat maakt het zo merkwaardig dat in het Beleidskader niets staat over de functie van natuur voor de energietransitie.

Een dringend pleidooi aan de gemeente Groningen is dan ook: versterk en breid de belangrijke rol van de landelijke gebieden voor het klimaat uit. Offer natuur, landschap en cultuurhistorie niet op voor de aanleg van zonneparken. Gebruik daken, snelwegen en parkeerplaatsen voor zonnepanelen. Geef aan wat er straks met al verouderde zonnepanelen moet gebeuren. En betrek de inwoners eerder bij de plannen.

Ingrid Schenk is inwoner van Noordlaren

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Financiële positie Groningen veel te rooskleurig voorgesteld

Er komt steeds meer bewijs dat de provincie en minister Ollongren zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van desinformatie over de financiële situatie van Groningen. Met de bedoeling om voor de Tweede Kamer te verbloemen dat het financiële perspectief van Groningen vóór de herindeling zeer zorgelijk was en ook na de herindeling zou zijn.

Een in 2020 uitgebracht rapport van het accountantskantoor BDO over de financiën van de gemeenten op basis van de  jaarrekening 2018 (dus: op 31 december 2018) laat zien dat van alle 100.000 plus gemeenten Groningen er het slechtste voorstond. BDO gaf Groningen een rapportcijfer 4. Zie bijgevoegde tabel.

De situatie van Groningen op 31 december 2019 is iets verbeterd, maar is nog steeds slecht. De solvabiliteit was toen 9%. Groningen staat nu op de een na laatste plaats, met rapportcijfer 5. Mogelijk spelen de extra inkomsten die Groningen uit het Gemeentefonds krijgt dankzij de herindeling hierbij een rol.

Hoe dan ook, alleen op grond van de structurele financiële problemen van Groningen had samenvoeging van Haren nooit mogen plaatsvinden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een herindeling leidt tot een achteruitgang in plaats van vooruitgang.

Het verspreiden van deze desinformatie is volgens ons zonder meer een schending van een grondbeginsel van de rechtsstaat, namelijk verstrekken van juiste en volledige informatie aan provinciale staten en het parlement.

Het zou goed zijn als in provinciale staten hierover aan het college van gedeputeerde staten kritische vragen worden gesteld.

Door deze desinformatie is de burgers groot onrecht aangedaan. De gevolgen ervaren wij nu aan den lijve in de vorm van voortdurende lastenverhogingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen.

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

In kaart brengen van OZB-verhogingen na herindeling

Om aan te kunnen aantonen hoeveel meer ozb door inwoners, bedrijven en sportverenigingen sinds 1 januari 2019 moet worden betaald dan wat in het verbeterplan voor 2019 en 2020 was voorzien, zou het Burgercomité graag een inzicht willen krijgen in de verhogingen in relatie tot de waarde van woningen en niet woningen ten opzichte van het jaar 2018. Daarbij doen wij binnenkort graag op uw medewerking.

 

Maar allereerst vragen wij ieder van u: wie wil ons helpen bij het opzetten en uitvoeren van zo’n inventarisatie?

U kan zich aanmelden op veldbies@casema.nl.

 

Verzoek

Wilt u dit bericht verder verspreiden.

 

Vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

 

www.burgercomiteharen.nl